Rejstřík předmětů ochrany

Se zápisem do Rejstříku předmětů ochrany vedeného OOA-S na základě § 100 odst. 1 písm. f) zákona č. 1212000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále jen „AutZ“, jsou spojeny účinky podle § 6 AutZ:

 „Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti.“

Písemné přihlášení předmětu ochrany za účelem jeho zařazení do Rejstříku předmětů ochrany je rovněž nutnou podmínkou zastupování nositele práv při výkonu povinné kolektivní správy a vyplácení rozúčtovávaných odměn (§ 95 odst. 2 ve spojení s § 96 AutZ).

Veškeré údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. OOA-S je shromažďuje na základě platné registrace č. 00000944/001 u Úřadu pro ochranu osobních údajů a zpracovává je výhradně pro účely výkonu kolektivní správy.


Přihlášku lze stáhnout zde, její následné zpracování je zpoplatněno manipulačním poplatkem (99,- Kč + zákonem stanovené DPH za jednu přihlášku, na niž lze uvést až 5 děl). Nedílnou součástí této přihlášky jsou přílohy s vyobrazením nebo ukázkou díla (způsobem přiměřeným povaze díla, např. elektronická kopie na CD nosiči, fotokopie, skica, apod.). Přílohu v elektronické podobě lze zaslat rovněž e-mailem.
 


Autor