Informace k provozování televizního vysílání v gastronomických a ubytovacích zařízeních – OOA-S mění smluvního partnera


S účinností od 1.1.2015 bude OOA-S při licencování autorskoprávně chráněných děl v oblasti provozování televizního vysílání zastoupena partnerským kolektivním správcem INTERGRAM.

---

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. (OOA-S, se sídlem Praha 1, Žitná 1575/49, IČ 60166916), kolektivní správce autorských práv sdružující nositele autorských práv k dílům  oboru výtvarného a architektonického, včetně děl audiovizuálních (z oblasti audiovizuální tvorby především kameramany, střihače, filmové architekty, kostýmní výtvarníky a další filmové výtvarníky),
uzavřela nově v souladu s ustanovením § 97 odst. 5 autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb., v platném znění) smlouvu o zastupování při výkonu práva na provozování televizního vysílání (dle § 23 autorského zákona) a s účinností od 1.12015 pověřila svým zastupováním při sjednávání smluv a výběru autorských odměn kolektivního správce INTERGRAM, nezávislou společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., (se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, IČ 00537772).

K užití autorskoprávně chráněných děl způsobem popsaným v § 23 autorského zákona dochází zejména při provozu gastronomických a ubytovacích zařízení  v souvislosti s umístěním televizních přijímačů ve společných prostorech nebo v hotelových pokojích. Aby bylo zpřístupnění filmové, televizní a obdobné tvorby prostřednictvím těchto přijímačů legální, je třeba obstarat smluvní licenční oprávnění od několika autorských svazů sdružujících nositele autorských práv na profesním a oborovém principu.
V zájmu snížení administrativní zátěže podnikatelů v oblasti pohostinství a ubytovacích služeb se autorské svazy na smluvní bázi pověřují vzájemným zastupováním. V současnosti tak při sjednávání licenčních smluv působí kolektivní správce OSA (na základě pověření zastupuje i kolektivního správce DILIA a do 31.12.2014 i kolektivního správce OOA-S) a kolektivní správce INTERGRAM (zastupuje i kolektivního správce OAZA). I od 1.1.2015 by nadále mělo uživatelům postačovat komplexní smluvní ujednání se dvěma kolektivními správci OSA a INTERGRAM, pouze nově dochází k přeskupení vzájemných pověření k zastupování při výkonu kolektivní správy (OSA jednající za OSA a DILIA, INTERGRAM jednající za INTERGRAM, OOA-S a OAZA).