Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Galerie moderního umění v Hradci Králové vystavuje obrazy Jiřího Načeradského,

představitele českého moderního malířství a profesora AVU v Praze a Fakulty výtvarného umění VUT v Brně. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: GMU

PRIMA vysílá 7. 9. epizodu ze seriálu "Polda - Kurz přežití".

Hra na vojáky s paintballovými zbraněmi má zaměstnance velkých korporací ochránit před vyhořením. Filmová střihačka Lenka Kužvartová je zastupována OOA-S
Zdroj: PRIMA

OOA-S uzavřela partnerství s Institutem dokumentárního filmu (IDF).

Ten již od roku 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film ve všech fázích výroby.
Zdroj: DOKWEB

ČT vysílá 7. 9. pohádku "Krkonošské hromování".

Dana Hlaváčová v roli Aninky, která by ráda stále jen lenošila. Kameraman Vladimír Plicka je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: ČT

Oblastní galerie Liberec připravila výstavu Josefa Jíry "Divadlo světa".

Výstava představuje celoživotní dílo umělce v retrospektivním přehledu figurální malby, psychologicky motivovaného portrétu, krajinomalby apod. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: OGL

ČT uvedla 30. 8. příběh "Milostné dopisy" z pořadu Bakaláři.

Nedobrý nápad zapeklitého charakteru trápí jednu rodinku úsměvným způsobem. Kameraman Jindřich Novotný je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Pražská galerie Hollar představí 4. 9. vernisáž grafiků "Autoportrét: Identita - realita?"

Mezi vystavovanými umělci je např. Tomáš Hřivnáč zabývající se především grafickou tvorbou, zejména pak technikou suché jehly. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Hollar