Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Uměleckoprůmyslové muzeum Praha ukončuje 12. 8. výstavu "Follová pro Pecku"

kostýmní a oděvní umělkyně Ivany Follové. Výstava koncertních rób i modelů pro běžné nošení vytvořených v průběhu pětadvaceti let pro mezzosopranistku Dagmar Peckovou. Autorka je zastupována OOA-S.
Zdroj: UPM

Novinkové české drama "Miss Hanoi" přichází do kin v prvním srpnovém týdnu.

Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity. Kdosi se totiž okoušel zamaskovat skutečný motiv....Kameraman Aleš Hart a filmoví střihači Jakub Voves a Emil Pawinger jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: Falcon

Galerie výtvarného umění Ostrava pořádá do 9. 9. výstavu s názvem "Kdo je vítězem",

ve spolupráci s IAAF (Kontinentální pohár v atletice Ostrava 2018). Základním rysem sportovních klání je časová ohraničenost daná pravidly. Sportovce zosobňuje talent, odvaha, píle vytrvalost. Vystavován je např. Jiří Načeradský, zastupovaný autor OOA-S.
Zdroj: GVUO

ČT uvádí 12. 8. pohádku "Lolinka a knírač" k životnímu jubileu Františka Němce.

Princezna je hezounká, a přece se jí ženiši vyhýbají obloukem. Je rozmazlená, ufňukaná a každou chvilku omdlévá... Kostýmní výtvarnice Libuše Pražáková, kameraman Jiří Kadaňka, filmová střihačka Marie Pačajová a architekt Luděk Souček jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: ČT

ČT vysílá 1. 8. televizní film "Parádní číslo" s Jiřím Lábusem jako aranžérem,

který se snaží pomoct mladé nešťastné manželce. Jen si pořád rýsuje a nemá na ni čas. Co si vymyslí, aby podnítil žárlivost jejího manžela? Kameraman Saša Rašilov ml. a filmoví střihači Ján Chaloupek a Jiří Šebelka jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: ČT

Oblastní galerie v Liberci pořádá do 30. 9. výstavu "Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF".

Záměrem výstavy je podat vyvážený obraz média, které se zejména při nástupu avantgardy začlenilo do uměleckého kvasu své doby. Vystavovaní autoři František Drtikol a Josef Sudek jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: Oblastní galerie Liberec

Divadlo na Vinohradech uvádí 19. 9. hru Františka Langera "Periferie".

Hra bývá vnímána jako "český Zločin a trest", etické rozpory se zde rozevírají na pozadí dobového věcného relativismu. Baladický příběh zločince, který hledá svého detektiva, má postava Soudce. Kostýmní výtvarník Peter Čánecký je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: Divadlo na Vinohradech

Moravská galerie v Brně připravuje výstavní projekt "Cesta k Vysoké hře - Josef Šíma".

Cílem je zmapovat ranou Šímovu tvorbu od počátku do poloviny třicátých let. Těžištěm výstavy je představit kapitolu českého avantgardního umění v zahraničí - Šímovo zásadní působení v pařížské skupině Vysoká hra. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Moravská galerie v Brně