Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s více než 40 partnerskými ochrannými organizacemi, na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí (více zde).

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení Výboru a Dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT uvedla 28. 10. pohádku "Lesní panna".

Televizní zpracování klasické báchorky na motivy J. K. Tyla. Kameraman Stanislav Benc je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA MAX uvedla koncem října film "Král Šumavy".

Poválečná Šumava čelí útoku přeshraničních špionů na ukázce jedné četnické stanice. Filmový architekt Karel Černý je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

Pražské Švandovo divadlo má na repertoáru "Scény z manželského života".

Jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Kostýmní výtvarnice Michaela Červenková je zastupována OOA-S.
Zdroj: Švandovo divadlo

CS Film vysílá 1. 11. komedii "Anděl svádí ďábla".

Prvorepublikový noční podnik Riviéra na pražské periferii navštěvují zejména hosté z pražské smetánky... Filmový střihač Josef Valušiak je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

PRIMA vysílá třetí říjnový týden film "Záhadná smrt stopařek".

Detektivka podle skutečné události, která otřásla ČSR 70. let. Kameraman Josef Vaniš je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

UMPRUM připravilo výstavu "Sto let grafické školy v Praze".

Výstava dokumentuje historii školy od její založení v roce 1920 až po současnost. Mezi vystavovanými umělci jsou např. Josef Ehm nebo Jovan Dezort, zastupovaní autoři OOA-S.
Zdroj: UMPRUM

OOA-S uzavřela v říjnu novou reciproční smlouvu s polským kolektivním správcem autorským práv ZAPA v oblasti audiovize.


Zdroj: www.ooas.cz

ČT vysílá 15. 10. film "Rodina je základ státu".

Když Vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Filmový střihač Matouš Outrata je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT