Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Czech Photo Centre pořádá do 20. 9. výstavu "Zlatý fond Národního muzea fotografie - výběr II".

Mezi vystavovanými umělci jsou např. Markéta Luskačová nebo Roman Sejkot, zastupovaní autoři OOA-S.
Zdroj: CPC

Do kin přichází česká novinka "Šarlatán".

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Kostýmní výtvarnice Katarína Štrbová Bieliková je zastupována OOA-S.
Zdroj: CINEMACITY

ČT 3 vysílá 17. 9. film "Akce Býčí oko".

Napínavý příběh podle stejnojmenné detektivní novely zasazený do období nedlouho po 2. světové válce. Scénograf Miloš Ditrich je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA MAX vysílá 17. 9. film "Jak utopit Dr. Mráčka".

Legendární česká scifi komedie o vodnících z pražské Kampy". Kameraman Vladimír Novotný je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

ČT 3 vysílá 9. 9. film "Kučírek versus Kučírek".

Malé i velké selhání prověřuje vztah k otci, který zavinil autonehodu. Filmový architekt Leopold Zeman je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Šumperk otevřel novou galerii Pavilon vernisáží fotografií Ivana Prokopa "byl jsem při tom".

Zastupovaný autor OOA-S se zabývá především divadelní a hudební fotografií.
Zdroj: EAGLEGALLERY.CZ

PRIMA vysílá 11. 9. film "Holka na zabití".

Zločin v horském hotelu, kam přichází mladičká Anna, která hledá svoji kamarádku z dětského domova. Výtvarník Jiří Šalamoun je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

Pražská Galerie Kodl pořádá výstavu "Meziválečná moderna z podzimní aukční kolekce".

Mezi vystavovanými umělci jsou také Josef Lada nebo Emil Filla, zastupovaní autoři OOA-S.
Zdroj: Galerie Kodl