Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!
Valné shromáždění 2021 - hlasování per rollam - podklady naleznete NA TOMTO MÍSTĚ


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s více než 40 partnerskými ochrannými organizacemi, na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí (více zde).

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení Výboru a Dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT vysílala 14. 4. inscenaci "Pražská romance".

Hudební procházka Waldemara Matušky malebnými zákoutími Prahy konce šedesátých let. Kameraman Jan Němeček je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA vysílá 16. 4. "Holky z porcelánu".

Komedie o předávací inventuře, jenž je důkazem, že takové místo se může stát dějištěm úsměvného příběhu. Filmový střihač Josef Janáček je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

CS Film uvedl 13. 4. film "Noc nevěsty".

Podzim a zima 1950: Do Týnce se po sebevraždě statkáře Konvalinky vrací jeho dcera, bývalá jeptiška. Filmový architekt Leo Karen je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

ČT vysílá 9. 4. "V zámku a podzámčí".

Tradiční pojetí povídky Boženy Němcové o lidském porozumění a lásce. Filmový architekt Zbyněk Hloch je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA vysílá druhý dubnový pátek film "Sněženky a machři".

Studenti gymnázia vyrážejí do hor na lyžařský výcvik. Kurz je sice povinný, žáci si ho však chtějí co nejvíce zpříjemnit... Kameraman Richard Valenta je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

CS Film vysílá 10. 4. "Poprask na silnici E4".

Komedie o náročné automobilové přepravě lokomotivy a její posádky, jejíž náklad je objemný. Kostýmní výtvarník Vojtěch Kolařík je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

ČT vysílá na Velký pátek pohádku "Princezna se zlatým lukem"

Tajemný příběh o krásné dívce, která chtěla zůstat svobodná. Kostýmní výtvarnice Jitka Moravcová je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT