Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Olomoucká galerie Caesar připravuje 16. 7. vernisáž malířky a grafičky Jany Jemelkové "Tichá pozorovatelka".

Ve své tvorbě se zaměřovala na malířské a grafické ztvárnění motivů z historické Olomouce nebo krásách přírody. Autorka je zastupována OOA-S.
Zdroj: Galerie Caesar

ČT uvádí 13. 7. film "Pučálkovic Amina".

Poštovní rada pan Pučálka nalezne na ulici štěně, kterého se mu zželí a odveze si jej domů. Kameramanka Věra Štinglová je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze vystavuje "Plejády skla".

Expozice představuje výběr druhé poloviny 20 a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. Mezi vystavovanými je dílo např. uměleckého skláře Vratislava Šotoly, zastupovaného OOA-S.
Zdroj: Uměleckoprůmyslové muzeum Praha

CS film vysílal 12. 7. "Poslušně hlásím".

Trampoty dobrého vojáka Švejka v útrapách první světové války v legendárním snímku . Scénograf Bohumil Pokorný je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS film

Národní galerie představuje výstavu "Skupina 42".

Vystavený výběr představuje práce na papíře - kresby a grafické listy během válečných let až do poválečné doby - členů Skupiny 42. Práce členů Karla Součka a Kamila Lhotáka jsou zastupovány OOA-S.
Zdroj: NG

ČT vysílá 4. 7. pohádku "Motanice".

Úsměvný příběh o tom, jak chalupník Dařbuján léčil sedláka Pandrholu a co se při tom stalo a ještě mohlo stát. Kostýmní výtvarnice Stella Drozdová je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

Národní zemědělské muzeum připravuje výstavu fotografií Jindřicha Štreita "Cykly".

Výstava prezentuje dva umělecké cykly zemědělského roku, které představují esenci existenciální každodennosti zachycovanou po více než třicet let. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: NZM