Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Pražské Divadlo v Dlouhé uvádí klasickou hru I. P. Čechova "Racek" v překladu Leoše Suchařípy.

jednom z nejznámějších světových příběhů, kde se mluví o něčem jiném, o něčem jiném se žije a o něčem jiném je život. Kostýmní výtvarnice Simona Rybáková je zastupovanou autorkou OOA-S.
Zdroj: Divadlo v Dlouhé

ČT uvedla 14. 10. televizní film "Setkání v Praze, s vraždou."

Detektivní příběh, jehož scénář vznikl podle stejnojmenného románu Z. Salivarové a J. Škvoreckého, se dotýká tématu zločinů komunismu. Umělecký střihač Jakub Hejna je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Český fotograf se světovým ohlasem a mnoha tuzemskými i mezinárodními oceněními "Karel Cudlín"

bude má od 10. 10. v galerii Czech Photo Centre autorskou výstavu zaměřenou na Izrael. Jak už je pro Cudlína typické, zachycuje každodenní život v originálních kompozicích. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Czech Photo Centre

Prima uvedla 13.10. komedii "Dívka v modrém" v hlavní roli s Lídou Baarovou.

Komická zápletka tajemné šlechtičny vystupující z obrazu, která poblázní svým šarmem notáře Oldřicha Nového, aby se později do něj zamilovala. Kameraman Jan Roth je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

ČT uvedla 6.10. pohádku "Meluzína" o tom,

jak Vojtěch obstál v těžké zkoušce, které život přináší a jak ho to proměnilo k lepšímu. Architekt Miroslav Pelc je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: ČT

Pražská plynárenská zve do 13. 10. na výstavu do Galerie Smečky "Naše koláže",

která je zaměřena v historickém průřezu, a různými způsoby komentuje realitu doby. Velkou zbraní i možností koláže je nadsázka. Vystavován je např. Ladislav Novák nebo Jiří Kolář, oba zastupováni OOA-S.
Zdroj: Galerie Smečky

Divadlo Rokoko reprízuje v říjnu "Lakomou Barku",

známý příběh Jana Wericha okouzlující jedinečný humorem, jazykovým vtipem i moudrostí. Scénograf Petr Zeman je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: MDP