Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

CS film vysílá 19. 1. "Svědectví mrtvých očí".

Penzionovaný kriminalista Václav Gaudl si začíná všímat podezřelého chování elegantního manžela své neteře. Kameraman Josef Hanuš je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS film

Jako největší výstavu své historie prezentuje Muzeum moderního umění v Olomouci expozici "Rozlomená doba" 1908-1928.

Rozsáhlý středoevropský projekt, na jehož přípravě se podílel mezinárodní tým odborníků. Mezi vystavovanými je i Jindřich Štýrský, zastupovaný autor OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

Leica Gallery Prague vystavuje "Roky měřené světlem" od fotografa Stanislava Tůmy.

I když existuje řada momentů, které tvorbu Stanislava Tůmy spojují s tím nejlepším v klasické černobílé fotografii, na prvním místě je to předevšímjeho využití světla jako nejdůležitějšího výrazového prostředku. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: LGP

ČT uvádí 17.1. druhý díl seriálu "Život je pes".

Rodinná série o radostech i strastech v každém věku. Kostýmní výtvarnice Tereza Kučerová je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

ČT uvádí 13.1. "Případ pro malíře".

David Matásek a Viktor Preiss jako malíř Horác a kapitán Vašátko v detektivním filmu podle knižního bestselleru Hany Proškové. Detektiv amatér Horác má opět správnou intuici. Kameraman Vladimír Křepelka je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: ČT

Galerie U Betlémské kaple ukončuje výstavu výtvarníka Emanuela Ranného.

Jeho suché jehly makrokosmem zachycují krajinu ve větším celku, často jsou to jenom nálady.
Zdroj: Galerie U Betlemské kaple

Fotograf David Čálek zve na workshop "Sony a Cannon - prezentace fullformátových kamer".

Prezentace se uskuteční v ateliéru Pokrok v Praze 14.1. od 10 do 20 h. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: AČK