Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Do kin přichází novinkový český film "Staříci".

Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Kameraman Lukáš Milota je zastupován OOA-S.
Zdroj: Kino Atlas

Do 15. února 2020 probíhá v Galerii Smečky výstava Zdeňka Buriana "Vlastní cestou".

Malíř a ilustrátor svými kresbami a malbami poznamenal a ovlivnil knižní ilustraci zejména v příbězích z pradávných dob a v dobrodružném žánru. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Galerie Smečky

ČT uvádí 6. 12. druhý díl seriálu "Přísahám a slibuji".

Příběh lékaře, který po válce hledá v pohraničí svůj nový domov. Filmová střihačka Jana Malásková je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA MAX vysílá 5. 12. "Holky z porcelánu".

Vedoucí skladu s dobrým srdcem tradičně vyhrožuje svým odchodem, ale do kolektivu přibude mladá dívka a nastává spád příběhu. Kostýmní výtvarnice Irena Greifová je zastupována OOA-S.
Zdroj: PRIMA MAX

ČT vysílá poslední listopadovou sobotu "Plášť Marie Terezie".

Příběh o čtyřicetileté historičce, jež se vrací po těžké operaci z nemocnice domů. Architekt Josef Diviš je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Národní divadlo uvádí operu "Libuše" na nový rok 2020.

Bedřich Smetana určil operu k uvádění pro slavnostní příležitosti. Kostýmní výtvarnice Kateřina Štefková je zastupován OOA-S.
Zdroj: Národní divadlo

PRIMA vysílá 30. 11. legendární film "Král Šumavy".

V ruinách Kvildy semlel film slavné šumavské pašeráky, komunistické strážce hranic, vysídlené pohraničí i šumavskou přírodu. Filmový střihač Jan Chaloupek je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA