Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

CS Film uvádí druhou listopadovou sobotu film "Happy end".

Experiment Oldřicha Lipského vypráví totiž děj pozpátku. Lidé zde chodí pozpátku, koně skáčou přes překážky pozpátku, smrt se stává zrozením a naopak, při jídle vycházejí potraviny lidem z úst na talíř . Scénograf Karel Škvor je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS film

Městská divadla pražská zvou na hru "Andělé v Americe".

Drama vypráví o věcech mezi zemí a nebem, o životních výhrách a ztrátách, o lásce a zradě, o nemoci a smrti, o spravedlnosti a odpuštění - a hlavně o světě jako takovém. Kostýmní výtarnice Zuzana Krejzková je zatupována OOA-S.
Zdroj: MDP

ČT vysílá 9. 11. II. díl seriálu "Maharal - tajemství talismanu".

Dobrodružná cesta za ukrytým pokladem nás zavede na tajemná místa staré Prahy, hradu Zvíkov, i do spletitého a mnohdy strašidelného pražského podzemí. Kameraman Asen Šopov je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Dům umění města Brna vystavuje do ledna 2020 výstavu Theodora Pištěka "Angelus".

Výstava představí reprezentativní a rozsáhlý výběr děl autora od počátku 60. let po současnost - autorovy rané asambláže. Umělec je zastupován OOA-S.
Zdroj: ARTMAP.CZ

ČT vysílá 2. 11. "Smrt v kruhu".

Detektivní příběh inspirovaný vraždou mladé dívky podle skutečné události. Kostýmní výtvarnice Olga Jedličková je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA uvádí první listopadový víkend film "Na kolejích čeká vrah".

Tým kriminalistů vyšetřuje železniční neštěstí, ke kterému došlo při převozu velkého množství bankovek. Scénograf Bohuslav Kulič je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

Asociace českých kameramanů jménem prezidenta prof. Marka Jíchy zve na vánoční setkání

do pražského klubu kina MAT dne 9. prosince 2019. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: AČK