Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Novinky

Populární dokumentární seriál "Čtyři v tom"

se vrací už počtvrté s novými rodinami. Téma je ve společnosti stále živé a zdaleka se nevyčerpalo. V nové sérii se protagonisté zaměří primárně na roli otců. Umělecký střihač Zdeněk Marek a kameraman David Cysař jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: ČT

Prezident Asociace českým kameramanů Marek Jícha informuje o výzvě

k přihláškám "Kameramani fotografují 2018". Letošní alternativní varianta bude uspořádána společně se Studiem Barrandov v rámci Mezinárodního karlovarského festivalu a ve vile Portheimka v Praze. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: AČK

V novém českém filmu "Nerodič"

reflektuje dokumentaristka Jana Počtová překvapivé příběhy o novodobých formách rodičovství, vliv společnosti, zvyklostí a norem na rozhodnutí stát se rodičem. Výchova dětí už totiž není jen záležitostí dvou rozdílných pohlaví nebo dvou lidí. Kameramani Ferdinand Mazúrek a Petr Koblovský a umělecká střihačka Adéla Špaljová jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: ČT

Unie grafického designu doporučuje výpravu za českým designem online.

Koncem roku 2017 byl spuštěn portál www.czechdesignmap.cz. Obsahuje přibližně 150 designshopů. Cílem databáze je komplexní a celorepublikové pokrytí míst, kde se nakupování stává opravdovým zážitkem. Výběr subjektů podléhá kvalitativní selekci. Nejde tedy o množství, ale o kvalitu.
Zdroj: UGD

Do kin přichází dokumentární film "Robert Vano, příběh člověka",

který se jako nezkušený osmnáctiletý mladíček rozhodl pro odvážné věci, které by si dovolil jen málokterý ostřílený chlap, přesto není hrdina. Dotýkal se nejslavnějších mužů i nejkrásnějších žen světa, potkal největší ikony světového showbusinessu, přesto se se nedá považovat za světově slavného člověka. Kameraman Tomáš Pavelek je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: BIO OKO

ČT navázala volným pokračováním na seriál Doktor Martin sérií Strážmistr Topinka.

Půjde o vůbec první spin of v několika zemích adaptovaného seriálu Doc Martin. Strážmistr Topinka je stále tím lehce natvrdlým ochráncem pořádku v beskydském městečku Protějov. Kameraman Miloslav Holman je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: ČT

Novinka Divadelního spolku Kašpar Divadla v Celetné "Snímek 51"

je příběhem Rosalindy Franklinové, jedné z žen, které veškeré životní síly zasvětily vědě. "Jak je to vlastně s to daní za Nobelovu cenu?" Autorka výpravy Petra Krčmářová je zastupována OOA-S.
Zdroj: https://www.lidovky.cz/recenze-snimek-51-jak-je-to-vlastne-s-tou-dani-za-nobelovu-cenu-p5g-/kultura.aspx?c=A180329_173310_ln_kultura_jto