Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

V Muzeu hl. m. Prahy probíhá výstava fotografií "Objektivem Jovana Dezorta".

Výběr vystavených snímků je přednostně zaměřen na Prahu a její život, na osobnosti společenského života a ostatní témata. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Muzeum hl. m. Prahy

ČT nasadila nový seriál "Poldové a nemluvně".

Rodinná komediální detektivka, která se od ostatních liší téměř vším. Kostýmní výtvarnice Romana Luxová je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

Do 26. 1. je k vidění výstava "Fantaskní realita" Josefa Lieslera v poděbradské galerii Ludvíka Kuby.

Jde o jedinečnou ukázku klasika moderní české výtvarné kultury symbolizující kontinuitu předválečného a poválečného vývoje. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Lázně Poděbrady

PRIMA vysílá 18. 1. film "Zabil jsem Einsteina, pánové!".

Sci-fi komedie se odehrává střídavě v Americe začátkem třetího tisíciletí a v Praze roku 1911. Kameraman Ivan Šlapeta je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

ČT uvedla na Nový rok pohádku "Království potoků".

Velký výpravný příběh o zkoušené lásce, záhadě medailonů a tajemné princezně. Architekt Milan Popelka je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

V pražské Jeruzalémské synagoze končí 10. 1. výstava "Helga Hošková slaví 90".

Ve ve své tvorbě se známá grafička a malířka věnuje převážně tématu holocaustu, který osobně zažila a který ji poznamenal na celý život.
Zdroj: menetekel.cz

PRIMA MAX vysílá 2. 1. film "Cena medu".

Pětiletý Péťa byl pobodán včelím rojem a jeho život je kvůli alergii vážně ohrožen. Tým lékařů bojuje o jeho záchranu. Kostýmní výtvarník Dmitrij Kadrnožka je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA MAX