Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT vysílá 31. 7. televizní film "Stalo se jedné neděle".

Staří známí se potkají na okresní přehlídce výstavě psů a řeší detektivní zápletku. Kostýmní výtvarnice Marie Franková je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA vysílá 1. 8. film "Fešák Hubert".

Žižkovský frajer s chytrostí a šarmem si vyřizuje otevřené účty s policejním inspektorem, který ho chce dostat do kriminálu. Filmová střihačka Ivana Kačírková je členka OOA-S.
Zdroj: PRIMA

V červenci byly vyhlášeny výsledky "Cen Praha fotografická 2020".

Ceny byly udělovány v kategoriích Krása Prahy a její proměny, Lidé v Praze a Problémy Prahy. V porotě zasedali např. Dana Kyndrová nebo Petr Šálek, zastupovaní autoři OOA-S.
Zdroj: SCF.CZ

Nova vysílá první srpnovou neděli film "Lišáci, Myšáci a Šibeničák".

Rodinný film, kde klouzačky, lyžování, sněhové pevnosti a koulovačky, to je to pravé roční období pro zábavu dětí z vesnice. Kameraman Emil Sirotek je zastupován OOA-S.
Zdroj: NOVA

OOA-S uzavřela v červenci novou reciproční bilaterální smlouvu s francouzským kolektivním správcem SAIF v rámci reprografie.


Zdroj: OOA-S

ČT vysílá 25. 7. film "Návštěvní hodiny".

Příběh o hledání kořenů domova a lásky. Kameraman Stanislav Benc je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Do kin přichází česká novinka "V síti".

Zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu, kde zůstávají pouze zakryté tváře predátorů. Scénograf Jan Vlček je zastupován OOA-S.
Zdroj: CINEMA CITY

PRIMA vysílá poslední červencovou sobotu film "Prázdniny v Provence".

Trio českých mladíků se vydá do prosluněné Francie zažít nejedno letní dobrodružství. Filmová střihačka Olga Kaufmanová je zastupována OOA-S.
Zdroj: PRIMA