Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Novinky

Troškovy Čertoviny

nabízí českou pohádkovou klasiku, která má ambice vrátit se žánrově do světa fantazie a pobavit diváky příhodami nadpřirozených bytostí a pohádkovými příběhy. Kameraman je David Ployhar, zastupovaný autor OOA-S.
Celý článek: www.certoviny.film.cz

Dvoudílný projekt Marie Terezie

je strhující historickou ságou mapující životní osudy mladé císařovny vládnoucí říši, která se dnes rozkládá na území 12 evropských států. V uplynulém roce si Evropě připomněla 300. výročí jejího narození. Uměleckým střihačem filmu je Michal Lánský, zastupovaný autor OOA-S.
Celý článek: Česká televize

Rok 2018: sezóna výtvarného umění bude probíhat ve znamení osmiček.

Plány českých galerií jsou ve znamení stého výročí založení Československé republiky i připomínek "osmičkových let" 1918, 1948 a 1968.
Celý článek: www.lidovky.cz

Rozhovor s nizozemskou vedoucí kurzu "Magistr výtvarného umění, scénografie a vizuálního designu" Henny Dörr

o experimentování, tvorbě vlastní vize a odvaze sdílet věci. Text anglicky.
Celý článek: www.hku.nl

Zemřel výtvarník Pavel Brázda.

Založil směr hominismus, umění o lidech a pro lidi, které utvářelo jeho celoživotní přístup k výtvarnému umění. Mezi jeho klíčová díla patří Pět minut před koncem světa, Nezapomněl jste se oholit? a díla ze série Závodníci a cyklu Lidská komedie.
Celý článek: www.idnes.cz

Metody využití světla a stínu.

Nová dvě publikace věnovaná osobnosti fotografie Jaromíra Funkeho z pera Vladímíra Birguse nese název "Avantgardní fotograf". Druhá spoluautorská kniha s Václavem Podestátem "S andělem uprostřed davu" spojuje abstraktní metropolí svět v jedno.
Celý článek: www.novinky.cz

"Od světla svíce k současným světelným systémům" - Laura Gröndahl.

Text anglicky.
Článek pojednává o vlivu scénického blesku na procesy scénického výkladu a fungování výkonového prostoru stejně jako o pokroku v technologiích osvětlení s ohledem na jejich přístupnost, použitelnost a světelnost.
Celý článek: www.scenographytoday.com

Rozhovor s fotografem Michalem Baladou,

který pro dobrou fotku je ochoten jít desítky kilometrů hromadami sněhu, s těžkou fotovýbavou na zádech. O jeho snímcích krajin po celém světě, snímcích noční oblohy a výběrem míst.
Celý článek: www.aktualne.cz