Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Divadlo Na Vinohradech uvádí slavnou hru klasika moderního amerického dramatu Arthura Millera "Čarodějky ze Salemu".

Hra pojednává o skutečných historických událostech, k nimž došlo na konci 17. století v americkém Salemu osídleném puritány, hledajícími ve své náročné víře zdroj síly proti obtížným životním podmínkám. Kostýmní výtvarník David Bazika je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: Divadlo na Vinohradech

Muzeum Kampa připravilo do konce července výstavu aktuálních prací významného skláře a malíře Vladimíra Kopeckého "Energie",

absolventa výtvarného školení u proslulých umělců jako Roubíček, Libenský, Josef Kaplický. Zejména působivý je cyklus téměř minimalistických obrazů s centrálním motivem trojúhelníku.
Zdroj: Muzeum Kampa

Dne 20. 7. bude ve venkovní expozici areálu Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích

vernisáž první ze série výstav "33 nominovaných děl České ceny za architekturu 2018 (ČCA)". Dne 19. 11. se veřejnost na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze dozví jména finalistů a držitele hlavní ceny.
Zdroj: Česká komora architektů

ČT reprízuje československý seriál Jaroslava Dietla o pitné vodě a lidech kolem ní z roku 1986 "Velké sedlo".

Ukázka zásadového a zoceleného člověka, který neustupuje přívalu problémů, i když ztrácí rodinu. Devět dílů seriálu se soustřeďuje na soukromý život hlavních postav. Kameraman Jaromír Zaoral a scénograf Petr Gleich jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: ČT

28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno

vzniká pod taktovkou kurátorů ze skupiny OKOLO a potrvá v Moravské galerii Brno do 26. 8. 2018. Společně vytváří otevřenou a demokratickou platformu, která bude prezentovat grafický design v celé jeho šíři. Součástí bienále je doprovodná výstava Františka Štorma - "Typograf". Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Moravská galerie v Brně

ČT uvádí 6. 7. českou pohádku "O princezně, která ráčkovala".

Paní královnu sužuje hypochondrie, princezna Karolína je rozmazlená a rádce je proradný a vypočítavý. Navíc všichni ráčkují.... Kameraman František Němec, umělecký střihač Jiří Šebelka, kostýmní výtvarnice Evženie Rážová a scénografka Ivana Špeldová jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: ČT