Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

NOVA vysílá 9. 8. film "Bobule".

Letní komedie, která nás zavede na moravské vinici, je příběhem dvou kamarádů, Honzy a Jirky. Kameraman Martin Preiss je zastupován OOA-S.
Zdroj: NOVA

Ve dnech 18. 9. - 20. 9. 2019 proběhne v Praze světový autorskoprávní kongres ALAI ČR.

Kolektivní správce OOA-S je partnerem kongresu.
Zdroj: ALAI

ČT uvádí 10.8. "Letní pohádku".

Jemný příběh o králi Vítkovi a krásné Doubravce z roku 1984. Architekt Leopold Zeman je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: ČT

Kolektivní správce OOA-S uzavřel v červenci reciproční smlouvu se zahraničním partnerem SOMAAP z Mexika.

Smluvní vztah se týká autorů zastupovaných v reprografii.
Zdroj: OOA-S

Divadlo ABC zve v září na komedii "Holky z kalendáře".

Dámy v letech z jednoho venkovského hnízda, kde není příliš bohatý společenský život, se domnívají, že mají své nejlepší časy za sebou, ale rozhodnou se pro dobrodružství. Scénograf Tomáš Moravec je zastupován OOA-S.
Zdroj: Divadlo ABC

Městské muzeum a galerie Nepomuk nabízí výstavu Jany Vackové "Litohrátky".

Ilustrátorka a grafička nabízí výstavu ve směsi "grafika, koláže, obrazy. Autorka je zastupována OOA-S.
Zdroj: Atelier Vacková

CS FILM uvedl 6. 8. "Každý mladý muž".

Vojáci z výcvikového prostoru věnují značné úsilí přípravě taneční zábavy pro veřejnost. Kameraman Ivan Šlapeta je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS FILM

ČT uvádí v srpnu "Tajemství proutěného košíku",

seriál o tom, co děti trápí, co je těší a o touze po romantických vztazích. Scénograf Karel Černý je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: ČT