Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT uvádí na Velký pátek "Strach má velké oči".

Iva Janžurová a Rudolf Hrušínský ve veselé pohádce o začarovaném lese a kouzlech, které láska a zdravý rozum přemůže. Scénograf Miloš Ditrich je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Pražská galerie Ambit zve do 26. 4. na výstavu Jiřího Ployhara "Roky a vteřiny",

prezentace fotografické a filmové tvorby umělce k výročí jeho narození. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: FOTOMONITOR

Divadlo Dobeška zve na vernisáž výstavy Honzy Volfa "Kresby a básně".

Český básník, kreslíř a prozaik známý zejména jako autor "sluníčkových" kalendářů, plakátů a knížek. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Divadlo Dobeška

Prima vysílá na Velikonoce "Jak básníkům chutná život".

Třetí ze série básníků o mladém doktorovi Štěpánkovi, která zažívá své lásky a nedokáže to bez básniček. Kostýmní výtvarník Dimitrij Kadrnožka je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

Nový český film "Skleněný pokoj".

Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu - brněnské vily Tugendhat. Kostýmní výtvarnice Katarína Štrbová-Bieliková je zastupována OOA-S.
Zdroj: Kino Lucerna

Asociace českých kameramanů zve na výstavu kameramana "Pravoslava Flaka: foto-obrazy" do Galerie Vinohradská 12".

Umělec je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: CESKAM

Galerie Roberta Guttmanna prezentuje výstavu Jaroslava Róny "Kresby odjinud".

Předmětem výstavy je soubor Rónových "Kreseb odjinud." z let 2012-2018, který nám nabízí možnost proniknout hlouběji do světa a představ umělce. Autor je zastupován OOA-S.
Zdroj: Jewish Museum Prague

ČT nasadila od dubna legendární seriál "Nemocnice na kraji města".

Nejznámější česká série s ansámblem divadla Na Vinohradech v nemocničním prostředí prolínajícím se s osobními vztahy představitelů. Kameraman Václav Dort je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: ČT