Po dobu trvání nouzového stavu nenavštěvujte budovu OOA-S,
komunikujte telefonicky či elektronickou poštou.
Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Strašnické divadlo má na repertoáru hru "Boeing-boeing".

Francouzská rozverná komedie, kde lásky odlétají a přilétají... Kostýmní výtvarník Josef Jelínek je zastupován OOA-S.
Zdroj: Strašnické divadlo

ČT3 nasadila legendární "Nemocnici na kraje města".

Československý seriál s plejádou herců z nemocničního prostředí v Boru. Kameraman Václav Dort je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA uvádí 28. 3. film "Limonádový Joe".

Komedie, kde správní muži pijí pouze kolalokovu limonádu a zákon má podobu pistolníka. Scénograf Karel Škvor je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

CS Film uvádí 27. 3. "Slunce, seno, erotika".

Konec trilogie vesničanů z Hoštic, tentokráte na zájezdu do Itálie. Filmová střihačka Eva Bobková je zastupována OOA-S.
Zdroj: CS Film

ČT uvádí 21. 3. pohádku "Královna bludiček".

Příběh o začarované Mařce, uhlíři Prokopovi a nebojácné kovářce. Architekt Drahomír Hubálek je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Divadlo V Dlouhé má na repertoáru hru "Dopisy Olze".

Hra vytvořená jako vzpomínka na první porevoluční první dámu. Kostýmní výtvarnice Simona Rybáková je zastupována OOA-S.
Zdroj: Divadlo V Dlouhé

PRIMA vysílá třetí březnovou sobotu "Jak básníci přicházejí o iluze".

Ve druhé části legendárních "básníků" se sejdeme se Štěpánem jako studentem medicíny a Kendym studujícím na FAMU. Kameraman Josef Vaniš je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

CS Film uvedl 20. 3. film "Černí baroni".

Legendární česká komedie o pétépácích a jejich velitelích podle předlohy Miroslava Švandrlíka. Filmová střihačka Ivana Kačírková je zastupována OOA-S.
Zdroj: CS Film