Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Porcelánová květina pro samostatné ČSR, Topičův salon na podzim rozkvete.

Výstava českých umělců k výročí ČSR od 5. 11. 2018. Na unikátních triptyších porcelánových květů se mj. podíleli akademičtí malíři Boris Nosek a Boris Jirků, zastupovaní autoři OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

V kinech se objevuje česká novinka "Ten, kdo tě miloval",

komediálně laděná detektivka. Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Kameraman Pavel Berkovič je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: CINESTAR

ČT vysílá 8. 11. "Slavné historky zbojnické - Schinderhannes".

Hrdina dalšího zbojnického příběhu pochází z německo-francouzského pomezí, který dal místo řemeslu přednost pašeráctví. Architekt Zbyněk Hloch je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

Český filmový a televizní svaz FITES zve na 84. čtvrtletník 13. 11. 2018 v Pražském kreativním centru,

seminář s panelovou diskuzí na téma "Intermédia". Snažit se porozumět tímto pojmem a nechat se jím inspirovat v tvůrčím využití v oblast audiovizuální tvorby.
Zdroj: Asociace českých kameramanů

Nejlepším českým filmem na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě se stal "Uzamčený svět"

scenáristy Karla Žaluda. Příběh nahlíží do života zaměstnanců věznice a na příbězích tří postav v různých fázích výkonu trestu představuje průřez současným systémem naší nápravné péče. Kameramani Matěj Cibulka a Tomáš Nováček jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

Divadlo Rokoko uvedlo 20. 10. premiéru hry "Kanibalky: Soumrak samců".

Naše současná realita je obrazem tak neuvěřitelných bizarností, že chceme-li se dopustit satiry a nadsázky, je třeba stvořit nespoutanou grotesku v kabaretním střihu ve sto odstínech černé. Kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší je zastupována OOA-S.
Zdroj: Divadlo Rokoko

Do 11. 11. vystavuje Villa Pellé výstavu "GENERÁL PELLÉ A ČEŠTÍ UMĚLCI VE VELKÉ VÁLCE".

Výstava zachycuje hrůzy první světové války, jak je zachytil např. Emil Filla nebo Vojtěch Preissig. Autoři jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: Villa Pellé