Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Produkce ČT uvedla 13. 5. premiéru historického filmu "Bůh s námi - od defenestrace k Bílé hoře."

Tři lidé vyhození z oken Pražského hradu. Tak začal nejkrvavější konflikt, jaký Evropa té doby zažila. Velký výpravný film je uváděn k 400. výročí události, kterou započala třicetiletá válka. Kameraman Michal Černý a kostýmní výtvarník Tomáš Chlud jsou zastupovanými autory OOA-S.
Zdroj: ČT

ČT premiérově uvádí pořad "Stav ohrožení",

který se věnuje mapování hrozeb moderní doby. Řeší konkrétní situace a dává rady, jak něčemu podobnému předejít. Vypráví příběhy lidí, kteří tyto krize prožili a nabízí rady odborníků na danou tématiku. Kameraman Tomáš Kobolka a umělečtí střihači Emil Pawinger a Zdeněk Smrčka jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: ČT

Česká komora architektů zve na již třetí nominační večer České ceny za architekturu 2018.

Nominační večer tohoto ročníku se uskuteční 31. května v Divadle Archa v Praze od 19:30 hodin. Na večeru budou současně předána ocenění Pocta ČKA 2015 a 2016.
Zdroj: ČKA

PRIMA MAX vysílala 17. 5. legendární českou komedii "Sněženky a machři"

Studenti druhého ročníku pražského gymnázia odjíždějí na povinný lyžařský výcvik. V humorném tónu je líčen příjezd, zabydlení na horské chatě a nové, nečekané vztahy mezi pedagogy a studenty. Umělecký střihač Jiří Brožek a kameraman Richard Valenta jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: PRIMA MAX

Legendární Formanův film "Hoří má panenko"

je slavnostně promítán na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. Modelový průzkum českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle zvýrazňujícím hospodské vztahy, prázdné hlavy se odehrává na pozadí hasičského bálu. Komedie se brzy mění v tragickou frašku s citem pro detail, gesto a dialog. Kameraman Miroslav Ondříček, scénograf Karel Černý a umělecký střihač Miroslav Hájek jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: Asociace českých kameramanů

Výstava České divadelní fotografie 1859 - 2017

představí legendy české scénické v Obecním domě od 10. 5. do 24. 6. Expozice provede návštěvníky historií českého divadla od počátku vzniku fotografie až po současnost a nabídne nejen portréty hereckých hvězd jako František Drtikol, Miroslav Hák nebo Václav Chochola. Zmínění autoři jsou zastupováni OOA-S.
Zdroj: Obecní dům

Kino Lucerna uvádí celovečerní dokument Zuzany Piussi "Český Alláh",

který je tragikomickým časosběrným filmem a v perspektivě dvou let sleduje reakce české společnosti na příchod uprchlíků před válečnými konflikty do Evropy a související tematizaci Islámu jako vážného ohrožení našeho života. Umělecký střihač Vít Janeček je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: Kino Lucerna