Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!
Sociální program COVID 2 - finanční příspěvek pro nositele práv více informací (PDF)


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s více než 40 partnerskými ochrannými organizacemi, na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí (více zde).

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení Výboru a Dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT vysílá 27. 11. "Přicházejí bosí".

Vilém studuje dálkově vysokou školu, aby se vyrovnal své manželce, architektce Heleně. Filmový architekt Petr Gleich je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

TV Seznam vysílá poslední listopadovou sobotu "Dvě Cecilky".

Pohádka plná písniček na základě krkonošských příběhů. Kostýmní výtvarník Vojtěch Kolařík je zastupován OOA-S.
Zdroj: TV Seznam

PRIMA vysílá 28. 11. "Copak je to za vojáka".

Komedie z vojenského prostředí o desátníkovi Koubovi a jeho dobrodružstvích. Filmová střihačka Ivana Kačírková je zastupována OOA-S.
Zdroj: PRIMA

Poslední listopadový pátek vysílá CS Film "Tři chlapi v chalupě".

Tři chlapi, dva předsedové a falešná hlášení v české filmové komedii ze života pracujícího lidu. Kameraman Rudolf Milič je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

CS Film vysílá čtvrtou listopadovou neděli film "Svatba na bitevním poli".

Komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo. Filmový střihač Matouš Outrata je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

Galerie KODL pořádá předaukční virtuální prohlídku českých klasiků do 28. 11. 2020 .

Mezi vystavovanými umělci jsou např. Josef Lada a Jan Zrzavý, zastupovaní autoři OOA-S.
Zdroj: KODL

Chodovská tvrz připravuje výstavu "Čeští umělci ve Francii" 27. 1. - 21. 3. 2021.

Výstava představuje umělce, kteří se stali součástí vývoje světového výtvarného umění. Mezi vystavovanými umělci bude např. Jiří Kolář, zastupovaný autor OOA-S.
Zdroj: GOOUT.NET