Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s partnerskými ochrannými organizacemi na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí. Belgie - SOFAM, Dánsko - COPY-DAN, Matissovi dědici, Španělsko - VEGAP, Švédsko - BUS... Obnovili jsme širokou spolupráci s německou organizací Bild Kunst.

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: pracuje dle evropských norem a je připravena zapojit se do struktur evropské unie

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení výboru a dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

Stavovské divadlo připravilo na 31. 12. "Silvestr s Mozartem",

slavnostní silvestrovský galavečer, na kterém zazní ty nejkrásnější árie z Mozartových oper. Uslyšíte a uvidíte nejoblíbenější árie a scény z oper Don Giovanni, Figarova svatba, Cosi fan tutte, Kouzelná flétna a Únos ze serailu v kostýmech od Theodora Pištěka, zastupovaného autora OOA-S.
Zdroj: Národní divadlo

ČT uvedla 13.12. film "Člověk proti zkáze",

v hlavní roli s Josefem Abrhámmem režiséra Štěpána Skalského o posledních letech života Karla Čapka, od jehož smrti v těchto dnech uplyne 80 let (1990). Scénograf Karel Lier je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: ČT

Českobudějovická Galerie Mariánská vystavuje do 6. 1. 2019 výstavu "Objevárium Minigolf",

kde dvanáct výtvarníků navrhlo minigolfovou jamku a dohromady vytvořili minigolfové hřiště, které pobaví všechny generace. Výtvarníci neměli žádné společné téma a jediným zadáním bylo, vytvořit minigolfovou jamku, která musí jít zahrát a musí být neobyčejná. Mezi ilustrátory je také Richard Fischer, zastupovaný OOA-S.
Zdroj: Galerie Mariánská

CS film vysílal druhý prosincový týden "Tankový prapor".

Hrdinou neradostného, i když převážně humorného pohledu na vojenský život v roce 1953 je rotný Dany Smiřický (s autobiografickými rysy Josefa Škvoreckého), potýkající se společně se svými kamarády s tupostí a buzerací důstojnického sboru. Kameraman Jan Malíř je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS film

Ateliér Josefa Sudka vystavuje fotografie Adama Vačkáře pod názvem "Bad seeds" do 12. 1. 2019.

Vazby mezi organickým a průmyslovým, které se každým dnem víc posouvají k organickému průmyslu, tvoří páteřní osu fotografické i instalační práce Adama Vačkáře, zastupovaného OOA-S.
Zdroj: Ateliér Josefa Sudka

CS Film kanál vysílá 7. 12. "Pátek není svátek",

českou filmovou komedii o obyčejných dnech jedné obyčejné rodiny Novákových, o zmatcích kolem shánění a klikaté cestě zmoudření. Kameraman Josef Illík je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: CS Film

Premiere Cinemas uvádí novinku "Doktor Martin - Záhada v Beskydech".

Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden den sám o své malé dítě, vyžehlit svá tradiční nedorozumění s partnerkou Lídou a současně s tím vším musí přijít na kloub záhadě. Umělecký střihač Marek Opatrný je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: Premiere Cinemas

Divadlo Na Vinohradech nově nastudovalo hru "Revizor",

příběh provinční vrchnosti, vědomé si své nekompetence do té míry, že sama sebe k smrti vystraší domnělou přítomností revizora, je autorem geniálně zkombinován s příběhem bystrého podvodníka, který z úleku hodnostářů dokáže vytěžit víc, než by si kdokoliv dokázal původně představit. Scénograf David Bazika je zastupován OOA-S.
Zdroj: Divadlo Na Vinohradech

V Paláci Kinských je k vidění výstava "Bonjour, Monsieur Gauguin"

nabízející díla Čechů, kteří se zamilovali do západní Francie. Z historicky vzdálenějších českých umělců tam jezdili Jaroslav Čermák či Václav Brožík, z těch pozdějších především Jan Zrzavý, zastupovaný autor OOA-S.
Zdroj: www.lidovky.cz

Česká kina novinkově uvádí pohádku "Čertí brko".

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Filmový střihač Heinrich Boráros je zastupovaným autorem OOA-S.
Zdroj: BIO Central

Asociace českých kameramanů bude již po třiadvacáté 20. února 2019 v kině Lucerna udělovat své výroční "Ceny AČK".

Tradičně budou mimo jiné uděleny dvě ceny za nejlepší kameramanské dílo roku 2018, Cena za kameramanské filmové dílo a Cena za vynikající dílo televizní.
Zdroj: AČK