Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!
Valné shromáždění 2021 - hlasování per rollam - podklady naleznete NA TOMTO MÍSTĚ


Ochranná organizace autorská
- sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

 

 :: je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva a především nárok na výnosy z nich mohl uplatňovat individuálně. Individuální výkon práv podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů a na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě nebo sledování užití děl v hromadných sdělovacích prostředcích a nejrůznější užití filmových a televizních děl.

:: je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009). Kolektivní správa spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Podle autorského zákona jsou například výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukově obrazových záznamů či dovozci a výrobci kopírovací techniky povinni odvádět autorům určitou částku z dovozní ceny. Autor však v tomto případě nemůže kontrolovat, kdo, kdy a v jakém rozsahu užil jeho díla prostřednictvím reprodukční techniky pro osobní potřebu. Navíc tuto odměnu podle platného právního řádu může vybírat jen pověřená instituce zastupující autory ve výkonu jejich práv.

:: má smluvní vztahy s více než 40 partnerskými ochrannými organizacemi, na jejichž základě zajišťuje ochranu děl zastupovaných autorů v zahraničí (více zde).

:: převzala německý model a zkušenosti s rozdělováním náhradních autorských honorářů a upravila vše dle českých zákonů. Podle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) má každý autor díla (nositel autorských práv, např. dědic) právo na ochranu práv tímto zákonem zaručených. Mezi tato práva patří v prvé řadě právo autora udílet svolení ke každému užití díla a za udělení tohoto svolení obdržet autorskou odměnu.

:: připravila ve spolupráci s Akademií věd ČR projekt Galerie výtvarných umělců a architektů s ukázkami jejich děl na Internetu. Rejstřík obsahuje přesné a komplexní informace, které si přejí autoři zveřejnit

:: působí mezi výtvarníky a architekty, pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná OOA-S
 
:: členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování. Členství v OOA-S je bezplatné. Zájemci o členství si mohou stáhnout formuláře Smluv o zastupování na těchto stránkách, žádostí na adrese kanceláře, či se obrátit na kontaktní místa UVU v celé ČR, kde jsou též smlouvy a podrobné informace.
 
Složení Výboru a Dozorčí rady OOA-S


 

Pro autory: OHLÁŠKYNovinky

ČT vysílá 19. 5. film "Vedlejší cesta".

Příběh továrního jezdce, jenž se v klíčovém momentu musí rozhodnout, zda dá v sázku kariéru.Filmový střihač Miloslav Liška je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA MAX uvedla třetí květnový týden "Provdám svou ženu".

Prvorepubliková burianovská komedie o poklidném manželovi, ke kterému se vrací jeho nevěrná žena. Kameraman Josef Střecha je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA MAX

CS Film uvedl 18. 5. "Dým bramborové natě".

Psychologické drama o moudrém lékaři a dobrém člověku, který v kraji svého dětství hledal nový smysl života. Filmový architekt Jan Oliva je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

ČT vysílá 14. 5. "Přízrak".

Kriminální příběh, který začíná na první pohled bezstarostným studentským povalečným létem. Kostýmní výtvarnice Stella Drozdová je zastupována OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA MAX uvedla 13. 5. film "Parta hic".

Energická lékařka nastoupí jako závodní lékařka šachty Mír. Na radu svého bývalého kolegy se pustí do výzkumu svérázným komediálním způsobem. Kameraman Jiří Šámal je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA MAX

OOA-S uzavřela v květnu reciproční smlouvu o vzájemném zastoupení v oblasti audiovize se švýcarským kolektivním správcem autorských práv Suissimage.


Zdroj: OOA-S

ČT vysílá 7. 5. film "Akce Býčí oko".

Napínavý příběh zasazený do období nedlouho po II. světové válce. Kameraman Petr Polák je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA nasazuje 8. 5. novinkovou sérii "Einstein - Případy nesnesitelného génia".

Filip Koenig je pro policii postrachem, ale i jedinou nadějí, jak dopadnout nebezpečné a mazané zloduchy. Kostýmní výtvarnice Petra Jáchimová je zastupována OOA-S.
Zdroj: PRIMA

CS Film uvádí první květnový pátek "Já to tedy beru, šéfe".

Komedie o náborářích získávajících pracovní sily sice vědecky, ale za jejich metody by se nemuseli stydět ani otrlí mafiáni. Scénograf Jindřich Goetz je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

CS Film vysílá 1. 5. film "Čarodějův učeň".

Československo-německá animovaná hororová pohádka se známým středověkým námětem. Kameraman Bohuslav Pikhart je zastupován OOA-S.
Zdroj: CS Film

ČT vysílá 30. 4. "Zůstanu s tebou""

Příběh chlapce, jenž se nedokáže vyrovnat s novým partnerem své matky, a tak raději uteče k babičce na vesnici. Scénograf Jan Hlavatý je zastupován OOA-S.
Zdroj: ČT

PRIMA vysílá poslední dubnový pátek "Vrchní, prchni!"

Knihkupec začne žít dvojím životem jako falešný vrchní a stane se postrachem barů a restaurací. Filmový střihač Jiří Brožek je zastupován OOA-S.
Zdroj: PRIMA

OOA-S uzavřela v dubnu reciproční smlouvu o vzájemném zastoupení v oblasti audiovize s rakouským kolektivním správcem autorských práv VdFS.


Zdroj: OOA-S