Pro autory

Zde jsou uvedeny články týkající se autorského práva z pohledu autorů samotných.

Autorské odměny z nosičů a přístrojů se účtují BEZ DPH (94kB)

Rozdělení reprografie roku 2016 + RF 2013 (481kB)

Rozdělení odměn audiovizuální složky roku 2016 + RF 2013 (486kB)

Informace nositelům práv smluvně zastoupeným kolektivním správcem OOA-S

Vážení nositelé práv,
v souvislosti s novelou zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona, účinnou ode dne 20.4.2017, je mojí milou povinností Vás seznámit s Vašimi právy tak, jak je formuluje zmíněná novela zákona a jak také byly včleněny do novelizovaných a řádným Valným shromážděním schválených Stanov našeho spolku. Tímto informačním dopisem kolektivní správce plní jemu zákonem stanovenou povinnost dle čl. II., Přechodných ustanovení, bod 1 zák. č. 102/2017 Sb. a zároveň Vám předkládá ucelenou informaci o Vašich právech v rámci výkonu kolektivní správy spolkem OOA-S.

Dokument ke stažení v PDF.

Eva Štěpánková,
ředitelka OOA-S

celý článek

Zápis z konání VS OOA-S dne 11.5.2017 (1271kB)

OOA-S na Valném shromáždění podpořila filmovou digitalizaci certifikovanou metodou DRA

ODBORNÝ NÁZOR FILMOVÝCH TVŮRCŮ: JEDNOZNAČNĚ VE PROSPĚCH NOVĚ VZNIKLÉ CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA

Celá výtvarná obec se na valné hromadě hlasitě vyjádřila k filmové digitalizaci

celý článek

Živé čtení o filmové digitalizaci

ŽIVÝ FILM – umělecký počin roku
Jícha, M., Šofr, J., a kol. Živý film. Digitalizace filmu Metodou DRA. Praha: Lepton
studio, 2016. ISBN 978-80-904503-4-9. S. 496.

Tisková zpráva ve formátu PDF.

celý článek

Zápis z VS 2016 (zjednodušený) (294kB)

Zpráva dozorčí rady 14. 6. 2016 (4060kB)

Úplné znění, se zapracováním změn navrhovaných od 11.5.2017 (221kB)

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016 - kontrolní hlášení

PDF ke stažení: http://www.ooas.cz/pro-autory/3154-pro-platce-DPH-od-1-1-2016.pdf

celý článek

SPOLKY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – CO DĚLAT DO 31. 12. 2015

Určeno k informaci všem členům profesních organizací, zvláště pak členům volených orgánů a představitelům spolků.

celý článek

10. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2016

Výstava laureátů minulých ročníků bienále kresby ještě probíhá (předešlá informace ZDE), současně však je již v plném proudu příprava jubilejního 10. ročníku.
Přihlášku je třeba podat do 31. května 2016, výstava se uskuteční od 21. září do 6. listopadu 2016.


Pozvánku v PDF naleznete zde: http://www.uvucr.cz/oznameni/bienale2016_pozvanka.pdf

celý článek

Vyúčtování autorských odměn - VYÚČTOVÁNÍ Audiovize za období: rok 2014 (308kB)

Zápis z průběhu konání řádného zasedání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 26.května 2015 (443kB)

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K soutěžím o umělecká díla

Nejvyšší orgán spolku Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S), jímž je Valné shromáždění činných autorů, dědiců a jiných nositelů autorských práv, přijal na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
My, činní autoři, architekti, designeři a výtvarníci sdružení v Ochranné organizaci autorské (OOA-S) vyzýváme soukromé i veřejné vypisovatele a organizátory soutěží o autorské návrhy děl a soutěží o vytvoření uměleckých děl, aby při formulování organizačních a právních podmínek soutěží a při nakládání se soutěžními návrhy postupovali férovým způsobem, respektovali autorská práva tvůrců a ctili rovnoprávnost i vyváženost smluvních vztahů. Nepokládáme za důstojné, aby od tvůrců byla ultimativně vyžadována veškerá osobnostní i majetková oprávnění v nejširším možném měřítku, mnohdy včetně zřeknutí se autorského dozoru, zcela nad rámec oprávněných požadavků rozumně ospravedlnitelných v dané soutěži.
S touto výzvou se obzvláště obracíme na poskytovatele dotačních titulů z veřejných prostředků a na veřejné zadavatele (státní orgány, územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní korporace, jakož i jimi zřizované příspěvkové organizace) a apelujeme na jejich odpovědnost za kultivaci veřejného prostoru. V tomto směru jsou naši reprezentanti připraveni ke spolupráci a podpoře veškerých aktivit, které budou usilovat o nápravu.

celý článek

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K digitalizaci starších českých filmů

Valné shromáždění OOA-S, jakožto nejvyšší spolkový orgán Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., přijalo na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
Činní tvůrci a nositelé autorských práv sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou podporu svým kolegům - autorům výtvarné složky audiovizuálních děl v jejich úsilí o kvalitní digitalizaci národního filmového dědictví podle jasné metodiky, za účasti odborníků a postupem lege artis. Zejména velmi důrazně vyzývají, aby byla respektována morální práva autorů a chráněna integrita jejich děl před nekvalitními zásahy a postupy.

celý článek

Změny daní pro rok 2015

Od 1. 1. 2015 se možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní následně po skončení kalendářního roku do daňového přiznání a zápočet takto sražené daně na celkovou daň poplatníka ruší. Právní úprava se tak vrací k principům, které se uplatňovaly do r. 2013, limit pro srážkovou daň 10 000 zůstává.

celý článek

Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 27.5.2014 (378kB)

Vyúčtování odměn audiovizuální složky v červnu 2014 (313kB)

VS OOA-S 2014 (74kB)

Zápis z VS OOA-S

Zápis z Valného shromáždění zastupovaných autorů a členů OOA-S, o.s. konané v Praze dne 29.5.2012.

celý článek
  stránka 1/3   následující>>