Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1. 2. 2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2010). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu dostupného zde. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. Zde je seznam zapojených knihoven a institucí do přístupu k službě.

 

Ke dni 1.8.2021 dochází k aktualizaci Seznamu děl na trhu nedostupných. Autoři a jiní nositelé práv by si opětovně měli zkontrolovat, zda jejich díla nejsou zařazena do nového návrhu na rozšíření seznamu vytvářeného Národní knihovnou (www.nkp.cz), protože po uplynutí šesti měsíců od jeho zveřejnění budou moci být díla zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK). V NDK jsou digitalizované publikace za stanovených podmínek zobrazovány registrovaným čtenářům on-line, nemělo by ale být možné je stahovat ani tisknout. Za užití děl zařazených do NDK přitom náleží nositelům práv autorské odměny vyplácené prostřednictvím kolektivního správce (na podkladě smlouvy mezi NK ČR a kolektivními správci OOA-S a Dilia). V případě, že by si autor z jakýchkoliv důvodů nepřál zveřejnění svého díla (na trhu jinak nepřístupného) v Národní digitální knihovně, může požadovat jeho vyřazení ze seznamu. Takto označená díla nebudou v Národní digitální knihovně zpřístupňována jako plný text.

Národní knihovna vede Seznam děl na trhu nedostupných ex lege (na základě oprávnění dle § 97f autorského zákona) a uveřejňuje jej na svých internetových stránkách. V seznamu jsou identifikovány pouze publikace jako celek (prostřednictvím svého názvu, resp. názvu hlavního literárního díla a jmen hlavních autorů, přestože jsou do nich vložena nebo začleněna i další, zejména výtvarná a fotografická díla, tvořící nedílnou součást těchto publikací).

Návrh na zařazení děl do seznamu podávají nejčastěji knihovny (může i autor osobně nebo prostřednictvím kolektivního správce). Návrh na zařazení díla do seznamu uveřejní Národní knihovna bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách. Národní knihovna zařadí do seznamu dílo, pokud dílo v druhově shodném nebo obdobném vyjádření nebylo možno ve lhůtě 6 měsíců při vynaložení přiměřeného úsilí a za obvyklých podmínek opatřit za úplatu v běžné obchodní síti a jeho užití není zjevně předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, které zařazení do seznamu vylučují. Obdobně Národní knihovna může zařadit do seznamu periodický tisk vydaný na území České republiky před 10 a více lety, není-li jeho užití zjevně předmětem licenčních podmínek, které zařazení do seznamu vylučují. Dílo obsažené v jednotlivém vydání periodického tisku se v tomto případě považuje za zařazené do seznamu jen jako součást takového vydání.

Nositel práv je oprávněn Národní knihovnu písemně vyzvat k vyřazení svého díla ze seznamu (na základě ustanovení § 97f odst. 5 autorského zákona). Národní knihovna dílo ze seznamu vyřadí nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce, v němž jí byla výzva doručena. Vyřazením díla ze seznamu není dotčena platnost oprávnění k výkonu práv na užití podle § 97e odst. 4 písm. i) autorského zákona, které bylo poskytnuto před datem vyřazení.