Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Pro uživatele

Novela 102/2017 Sb.

Rozhodnutím ministra kultury ze dne 23.1.2023 bylo potvrzeno, že novelou 102/2017 Sb. je s účinností od 20.4.2017 právo na užití přenosem rozhlasového anebo televizního vysílání podle § 22 odst. 1 AZ, stejně jako právo na užití přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání posle § 22 odst. 2 AZ, spravováno v režimu povinné kolektivní správy dle § 97d odst.1 písm. c) AZ, a to bez ohledu na technologii přenosu.

Kontinuita oprávnění OOA-S byla a je zajištěna prostřednictvím přechodných ustanovení a OOA-S má tedy od dubna 2017 oprávnění v režimu povinné kolektivní správy k výkonu práva k přenosu vysílání jakoukoliv technologií.

OOA-S - grafické uživatelské rozhraní

OOA-S začíná s účinností od 1. ledna 2011 vykonávat povinnou kolektivní správu práva na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla dle ust. § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona.

OOA-S - Výkon práva na Vystavování

Vzhledem k tomu, že OOA-S obdržela v poslední době řadu dotazů ke správě práva na vystavování autorských děl, považuje za vhodné poskytnout vysvětlení.

OOA-S nabízí ekonomické poradenství

Ekonomická a daňová poradna

Poradna je poskytována autorům i zadavatelům autorských služeb. Nabízí konzultace v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní (smluvní a daňové aspekty, povinnosti odvodů zdravotního a sociálního pojištění, souběhy se zaměstnáním a důchodem apod.)

Opravné rozhodnutí MKČR

Ministerstvo kultury ČR vydalo na žádost OOA-S, o.s. "Opravné rozhodnutí".

Plné zesouladnění oprávnění OOA-S

OOA-S byla již od roku 1997 držitelem oprávnění k výkonu hromadné správy, v souvislosti s nabytím účinnosti nového autorského zákona (1.12.2000) jí však nebylo v tříměsíční zákonné lhůtě zesouladněno oprávnění tak, jak to přikazovalo ustanovení § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb. Zákonnými prostředky se kolektivní správce OOA-S snažil domoci svých práv a po vleklých soudních sporech mu dne 5.8.2009 bylo vydáno oprávnění, které je již plně v souladu s rozsahem oprávnění z roku 1997. Oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 nabylo právní moci dne 13.8.2009 a nahrazuje předchozí oprávnění č.j. 7751/2004.

AUTORSKÉ ODMĚNY NA POKOJÍCH

OOA-S vybírá AUTORSKÉ ODMĚNY NA POKOJÍCH ZA OBDOBÍ od 1.1.2006 - 18.5.2008