Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Pro autory

Zde jsou uvedeny články týkající se autorského práva z pohledu autorů samotných.

Soudy porušily právo OOA-S na projednání věci bez zbytečných průtahů. Ústavní soud uložil, aby obvodní soud v průtazích nepokračoval a neprodleně jednal

03. dubna 2024

Ústavní soud, TZ 30/2024

Stěžovatelem je Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z. s. (OOA-S). Již od roku 2004 se stěžovatel v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 domáhá zaplacení 77 548 833 Kč z titulu náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem Ministerstva kultury. Nevydalo totiž stěžovateli oprávnění k výkonu kolektivní správy autorských práv ve lhůtě 90 dnů od nabytí účinnosti autorského zákona. Toto oprávnění bylo stěžovateli uděleno až po několika letech a po opakovaných zásazích soudů, včetně Ústavního soudu. V mezidobí nicméně stěžovatel nemohl řádně vykonávat kolektivní správu a přerozdělovat autorům zisky z odměn. V ústavní stížnosti stěžovatel poukazoval na nepřiměřenou délku řízení o náhradě škody, které trvá již 20 let. Délka řízení má za následek, že část autorů se nedočká svých odměn. Jen v posledních deseti letech totiž zemřelo 223 nositelů práv.

Poděkování a tisková zpráva AČK

AČK: přijměte prosím jako partner Asociace českých kameramanů naše vřelé poděkování za podporu činnosti AČK při udílení 28. ročníku Cen Asociace českých kameramanů.

Letos se slavnostní večer konal opět v kině Lucerna 1.3. 2023 večer.

Tiskovou zprávu o výsledcích a několik fotografií naleznete na webu AČK nebo zde v PDF.

Otevřený dopis ředitelce odboru Vědy a vývoje Ministerstva kultury

OOA-S zaslala dne 4. 5. 2022 otevřený dopis ředitelce odboru Vědy a vývoje Ministerstva kultury České republiky Ing. Martině Dvořákové. Jedná se o to, že Národní filmový archiv neodevzdal výsledky velmi nákladného projektu NAKI a nic se neděje, není za to nikdo potrestán. Ostatní řešitelé musí pravidla dodržovat, jsou pedantně kontrolováni a někdo jiný pravidla dodržovat nemusí?!

Dopis (PDF)

Pozvání na Valné shromáždění OOA-S dne 18.5.2022

V Café Louvre, Národní 22, Praha 1, se dne 18. 5. 2022 od 13 hodin uskuteční řádné zasedání Valného shromáždění všech našich členů, svolaného Výborem Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.

Celou pozvánku vč. harmonogramu naleznete v tomto PDF.

UVU: Daňové přiznání a přehledy pro sociální a pro zdravotní pojištění za rok 2021

Od poloviny února letošního roku je funkční nová verze portálu Moje daně. Je mnohem přehlednější než verze předešlé, snadno se vyplňuje přímo na obrazovce a každou vyplněnou část si můžete ihned zkontrolovat. Nakonec můžete zkontrolovat i celé vyplněné přiznání a případné chyby jsou nejen srozumitelně vypsány, ale klepnutím na text chyby se vám otevře formulář na příslušném místě a vadný údaj je označen červeným rámečkem.

Zákaz užití audiovizuálních (filmových) děl

Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S), z.s. se sídlem Národní 41, Praha 1, IČ: 60166916, jakožto kolektivní správce,  

u p l a t ň u j e     s odkazem na § 11 odst. 5 a § 40 odst. 1 písm. b) a v souvislosti s § 98d odst. 1 autorského zákona zdržovací nárok
 
Z Á K A Z U Ž I T Í   AUDIOVIZUÁLNÍCH (FILMOVÝCH) DĚL

 

Více naleznete v tomto PDF.

AČK žádá ministra kultury o pomoc!

Vážený pane ministře, 

Asociace českých kameramanů se na Vás obrací s žádostí o pomoc.

V italské restaurátorské laboratoři L’immagine Ritrovata byl při filmovém archivu Cineteca di Bologna digitálně restaurován film režiséra Vojtěcha Jasného „Až přijde kocour“. Podle dohody uzavřené na Ministerstvu kultury ČR mezi FAMU a NFA bylo domluveno přednostní vzorkování filmů žijících autorů a digitální restaurování za přítomnosti žijících autorů, anebo podle vytvořených vzorkovníků DRA (Digitálně Restaurovaný Autorizát). Film „Až přijde kocour“ byl v rámci výzkumu NAKI č. DF13P01OVV06 navzorkován a tyto DRA vzorky byly NFA Laboratoří CPA Studia FAMU k této digitalizaci zdarma poskytnuty. Vzorky však, bohužel nebyly použity, čímž došlo k porušení dohody FAMU/NFA, která vznikla pod záštitou Ministerstva kultury. Také jsme nečekali, že k digitalizaci nebude přizván žádný kameraman, ani Štěpán Kučera, jako dědic autorských práv po kameramanovi filmu Jaroslavu Kučerovi a profesí také kameraman, ani jiný zkušený kameraman (např. prof. Jaroslav Brabec — přímý žák Jaroslava Kučery), ale ani v případě pouhého využití vzorků DRA jejich odpovědný digitální restaurátor (prof. Marek Jícha). Jinými slovy v italské laboratoři byl tento film digitalizován bez domluvené autorské kontroly nad zaměstnanci NFA, takže nemohl být proveden kvalifikovaný odhad výsledné podoby obrazu restaurovaného filmu expertní skupinou.


Celý dopis naleznete zde (PDF).

Až přijde kocour – nekvalitní digitalizace českého filmu

Vyjádření pana Štěpána Kučery a prof. Jaroslava Brabce

Dne 23.6.2021 proběhlo jednání zástupců OOA-S a OAZA s ministrem kultury L. Zaorálkem

Dne 23.6.2021 proběhlo na půdě Ministerstva kultury ČR společné jednání zástupců kolektivních správců OOA-S a OAZA s ministrem kultury ČR PhDr. Lubomírem Zaorálkem a poslankyní Mgr. Kateřinou Valachovou, PhD. Cílem jednání bylo informovat ministra kultury o postupu Státního fondu kinematografie (SFK), který již mnoho let ignoruje žádosti OOA-S a OAZA o výplatu autorských skupin uměleckých střihačů a mistrů zvuku.

NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“

Více informafcí zde.

UVU: Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese_pokračování 1

Výzva 3.1 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese – únor / duben 2021

Navazuje na předešlou e-info č. 409; podávání žádostí je možné do 15. dubna 2021

V první části této informace jsou uvedeny dva omyly, kvůli kterým si někteří umělci myslí, že se jich podpora netýká. V druhé části je jednoduše popsáno, jak si zařídit E-IDENTITU, bez níž není podání žádosti možné. Druhá část je určena hlavně těm, kdo nemají nový občanský průkaz s čipem, nezaložili si Datovou schránku a žádný způsob elektronického ověřování identity dosud nepoužívají.


Více informací naleznete v tomto PDF.

Program COVID 19 - Kultura!

Ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek zasílá otevřený dopis všem autorům i pracovníkům v kultuře

PDF ke stažení zde

UVU ČR informuje autory o tom „Jak chodit na veřejnosti od 25. února 2021“

Plný text Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, platného až do odvolání naleznete v tomto PDF.

Výzva 3,2 pro program podpory subjektů podnikajících v oblasti kultury „COVID – KULTURA“ k 15.2.2021

Program na podporu autorům audiovize od Fondu kinematografie, Ministerstva obchodu a Ministerstva kultury.

Více informací naleznete v tomto PDF.

UVU ČR informuje autory o podpoře pro umělecké profese prostřednictvím OOA-S: Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese

V pátek 5. února 2021 byla Ministerstvem kultury a Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejněna informace o jednorázové podpoře pro umělecké profese ve výši 60 tis. Kč. Na rozdíl od předešlých dvou výzev je tato výzva vstřícnější i k nezávislé autorské činnosti výtvarných umělců.

Podpora je určena fyzickým osobám působícím v oblasti profesionálního umění, jimž bylo nařízeními vlády zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů, a to zejména s ohledem na zákaz živých vystoupení s přítomností diváků, uzavřená divadla, galerie, kulturní centra a zákaz maloobchodního prodeje.

Více informací naleznete v tomto PDF.

Výtvarní umělci a paušální daň

E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Výtvarní umělci a paušální daň, na kterou v roce 2021 lze za stanovených podmínek přejít nejpozději 11. ledna 2021

Více informací naleznete v tomto PDF souboru.

Kulturní grant

Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlásil ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund grantovou výzvu, jejímž cílem je znovu nastartovat živou kulturu v mladoboleslavském regionu.

Grant je určen všem umělcům a tvůrcům z celé České republiky, jen výsledný projekt se musí odehrát na Mladoboleslavsku, případně být s regionem nějakým způsobem propojen. Fondy plánují rozdělit něco přes milion korun.

Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě zde.

Autoři v nouzovém stavu – výzva Státního fondu kinematografie

Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize.

Více informací naleznete zde (PDF).

Otevřený dopis ministru kultury

Žádáme pana ministra o neprodlený zásah a vyvození personální odpovědnosti za opakované soustavné selhávání osob ovlivňujících chod veřejnoprávní instituce – Národního filmového archivu (NFA) při správě a nakládání s kulturním dědictvím.

Otevřený dopis naleznete v PDF zde.

Sociální program COVID 2

OOA-S prostřednictvím Dozorčí rady OOA-S, tímto vyhlašuje možnost získání finančního příspěvku pro nositele práv, kteří jsou zároveň autory (nikoli dědicové, licenční nabyvatelé, či zaměstnanci autora vykonávající jeho majetková práva) a mají trvalé bydliště na území České republiky, a to ze speciálního „sociálního programu COVID 2“ Sociálního fondu OOA-S.

Více informací naleznete v tomto PDF.

Informace pro autory OSVČ

V tomto PDF naleznete přehled možností, které jako OSVČ můžete využít, pokud omezení zasáhla i do Vašeho podnikání.

Fond kinematografie

Ochranná organizace autorská si pro Vás dovolila zpracovat a zasílá Vám informaci o možné budoucí výzvě Státního fondu kinematografie s podporou Ministerstva kultury České republiky pro oblast audiovize.

Více informací naleznete v tomto PDF.

Autoři v nouzovém stavu – krizová opatření ode dne 21. 10. a 28. 10. 2020

Informace o krizových opatřeních platných ode dne 21. 10. a 28. 10. 2020 naleznete v tomto PDF souboru.

Autoři v nouzovém stavu – dotační program COVID – Kultura 2.

Vážení nositelé práv,
kolektivní správce Ochranná organizace autorská si pro Vás dovolila zpracovat a zasílá Vám informaci o možnostech čerpání z dotačního programu COVID– Kultura 2.

Více informací v tomto PDF.

Vyúčtování nosiče 2019 + RF COVID (238kB)

Vyúčtování reprografie 2019 + RF COVID - průvodní dopis (239kB)

Vyuctovani audiovize KT+provoz červen 2020 - pruv.dopis - bez RF - COVID (241kB)

OSVČ v nouzovém stavu – provádění autorského díla po 1. 5. 2020

Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po těchto osobách, aby vystupovaly při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 1. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek (PDF).

Informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů po dobu epidemie

OOA-S zpracovala a zasílá Vám informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů v době trvání epidemie coronaviru a po jejím skončení. Vzhledem k tomu, že situace se stále mění a téměř každý den jsou vydávány nová nařízení, nelze odpovědi v tomto článku považovat za definitivní

Více informací naleznete v tomto PDF.

Pomoc členům

OOA-S vyhlašuje možnost získání finančního příspěvku pro členy OOA-S s trvalým bydlištěm na území České republiky ze speciálního „sociálního programu COVID“ – dle statutu Sociálního fondu OOA-S.

Více informací naleznete v tomto PDF.

Nájemné v době Corona pro zastupované

Opět jsme pro Vás zpracovali zajímavé aktuální informace týkající se života v době stavu nouze. Věříme, že Vám alespoň trochu ulehčí současnou komplikovanou situaci, tentokrát v oblasti nájmů

Více informací v tomto PDF.

OSVČ v nouzovém stavu – program COVID Praha

Program COVID Praha, jehož podrobnosti přikládáme (PDF), byl dnes spuštěn, ale bohužel po deseti (!) minutách zastaven s tím, že byly finance vyčerpány. Informace přesto přikládáme, protože může dojít k obnovení a načerpání dalších financí. Doba je velmi rychlá a opatření pro Vás sledujeme v podstatě online.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Zde naleznete odkaz na formulář, po jehož vyplnění a odeslání Vám bude vyplacen kompenzační bonus pro OSVČ (a také svobodná podnikání, tedy i pro Vás autory) ve výši 500,-Kč/den, maximum 25 tisíc Kč.

Podrobné informace o získání tohoto příspěvku jsme Vám zaslali emailem dne 6.4.2020. Podmínka vyplacení bonusu je skutečnost, že Vaše podnikání bylo ohroženo, omezeno nebo zasaženo pandemií CORONAVIRU. Bonusový příspěvek podléhá kontrole finančního úřadu po dobu 10ti let!!!! a případné nepravdy vyjdou najevo při příštím podání daňového přiznání - proto vyplňujte s rozvahou a pouze v případě, že pandemie měla na Vaše podnikání a Vaše příjmy nějaký dopad.

Formulář je nutno si nejdříve stáhnout, poté otevřít a vyplnit. Veškeré potřebné informace k odeslání formuláře jsou také v odkazu.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

Podpora autorů v nouzovém stavu

V souvislosti s opatřeními vlády a nově přijatými zákony v nouzovém stavu jsme pro Vás opět připravili přehled zajímavých, snad pro Vás přínosných, předpisů (PDF).

Pokud budete mít dotazy či návrhy na zpracování témat, která Vás nyní zajímají a pomohou Vám usnadnit nepřehlednou situaci v době pandemie, kontaktujte nás.

OSVČ v nouzovém stavu

V tomto PDF naleznete informace určené pro OSVČ.

Jedná se o:

  • program přímé podpory pro ekonomicky zasažené šířením koronaviru,
  • ošetřovné,
  • pojištění (důchodovém i zdravotním),
  • odklad daňového přiznání.

Zkrácení doby pro ohlášky děl

Výbor OOA-S na svém zasedání dne 24.9.2019 rozhodl o zkrácení doby, kdy musí být ohlášky děl zaslány do OOA-S o 1 měsíc.

Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30.4. běžného roku!!!

Po tomto datu nebudou ohlášky přiřazeny k aktuálnímu rozúčtování autorských odměn, ale budou zpracovány následně a odměny budou vyplaceny z Rezervního fondu po 3 letech!!!

Nový pracovník

K 30.9.2019 ukončil svou pracovní aktivitu v OOA-S pan Petr Heinzl – audiovizuální odd.

Od 1.10.2019 nastupuje nový pracovník pan Stanislav Ševčík, který tuto agendu přebírá.

Mailová adresa pana Heinzla bude k datu ukončení zrušena a od 1.10.2019 své dotazy směřujte na sevcik@ooas.cz .

Tisková zpráva A.Č.K.: SPALOVAČ MRTVOL byl digitálně zrestaurován metodou DRA

OOA-S spolupracuje s Asociace českých kameramanů a zveřejňuje jejich tiskovou zprávu k premiéře digitálně restaurovaného filmu Spalovač mrtvol, režiséra Juraje Herze a kameramana Stanislava Miloty, který bude mít 29.6. 2019 premiéru na MFF v Karlových Varech.

VS OOA-S 2019

Pozvání pro všechny členy spolku a nositele autorských práv na jednání Valného shromáždění OOA-S dne 11. 6. 2019.

Pozvánku v PDF naleznete zde.

Tisková zpráva k Osobnosti české fotografie 2018

Vážení,
zde naleznete tiskovou zprávu k Osobnostem české fotografie 2018 a srdečně zveme na slavnostní vyhlášení v 15 hod. do Czech Photo Centre.

za SR APF

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů.

SEZNAM DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.pdf

SEZNAM DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ V ČESKÉ REPUBLICE.docx

Ochranná organizace autorská OOA

Informační povinnost nositelům práv (115kB)

Rozúčtovací řád - novela 2018 (409kB)

OOA-S se připojuje k tiskové zprávě Asociace českých kameramanů při příležitosti 74. kongresu FIAF v Praze

Plně potvrzujeme i vážnost situace ohledně dosavadního alarmujícího přístupu zákonem povolaných správců českého národního filmového dědictví, resp. vykonavatelů státem držených práv k filmovým dílům, kteří dosud zadávali státní digitalizační zakázky zcela bez jakékoliv certifikované metodiky, bez nároků na autorizaci a na dodržení vysoké umělecké úrovně původní podoby díla.

Celá zpráva ve formátu PDF je k dispozici zde.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení nositelé práv,
rádi bychom Vás informovali o tom, že z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, vyplývá pro naši organizaci a její práci řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Jelikož se jedná o důležité téma, rádi bychom vám touto cestou poskytli souhrn důležitých informací o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jaká máte s tím související práva.

Více naleznete v tomto PDF dokumentu.

Autorské odměny z nosičů a přístrojů se účtují BEZ DPH (94kB)

Rozdělení reprografie roku 2016 + RF 2013 (481kB)

Rozdělení odměn audiovizuální složky roku 2016 + RF 2013 (486kB)

Informace nositelům práv smluvně zastoupeným kolektivním správcem OOA-S

Vážení nositelé práv,
v souvislosti s novelou zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona, účinnou ode dne 20.4.2017, je mojí milou povinností Vás seznámit s Vašimi právy tak, jak je formuluje zmíněná novela zákona a jak také byly včleněny do novelizovaných a řádným Valným shromážděním schválených Stanov našeho spolku. Tímto informačním dopisem kolektivní správce plní jemu zákonem stanovenou povinnost dle čl. II., Přechodných ustanovení, bod 1 zák. č. 102/2017 Sb. a zároveň Vám předkládá ucelenou informaci o Vašich právech v rámci výkonu kolektivní správy spolkem OOA-S.

Dokument ke stažení v PDF.

Eva Štěpánková,
ředitelka OOA-S

Zápis z konání VS OOA-S dne 11.5.2017 (1271kB)

OOA-S na Valném shromáždění podpořila filmovou digitalizaci certifikovanou metodou DRA

ODBORNÝ NÁZOR FILMOVÝCH TVŮRCŮ: JEDNOZNAČNĚ VE PROSPĚCH NOVĚ VZNIKLÉ CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA

Celá výtvarná obec se na valné hromadě hlasitě vyjádřila k filmové digitalizaci

Živé čtení o filmové digitalizaci

ŽIVÝ FILM – umělecký počin roku
Jícha, M., Šofr, J., a kol. Živý film. Digitalizace filmu Metodou DRA. Praha: Lepton
studio, 2016. ISBN 978-80-904503-4-9. S. 496.

Tisková zpráva ve formátu PDF.

Zápis z VS 2016 (zjednodušený) (294kB)

Zpráva dozorčí rady 14. 6. 2016 (4060kB)

Úplné znění, se zapracováním změn navrhovaných od 11.5.2017 (221kB)

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016 - kontrolní hlášení

PDF ke stažení: http://www.ooas.cz/pro-autory/3154-pro-platce-DPH-od-1-1-2016.pdf

SPOLKY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – CO DĚLAT DO 31. 12. 2015

Určeno k informaci všem členům profesních organizací, zvláště pak členům volených orgánů a představitelům spolků.

10. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2016

Výstava laureátů minulých ročníků bienále kresby ještě probíhá (předešlá informace ZDE), současně však je již v plném proudu příprava jubilejního 10. ročníku.
Přihlášku je třeba podat do 31. května 2016, výstava se uskuteční od 21. září do 6. listopadu 2016.


Pozvánku v PDF naleznete zde: http://www.uvucr.cz/oznameni/bienale2016_pozvanka.pdf

Vyúčtování autorských odměn - VYÚČTOVÁNÍ Audiovize za období: rok 2014 (308kB)

Zápis z průběhu konání řádného zasedání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 26.května 2015 (443kB)

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K soutěžím o umělecká díla

Nejvyšší orgán spolku Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S), jímž je Valné shromáždění činných autorů, dědiců a jiných nositelů autorských práv, přijal na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
My, činní autoři, architekti, designeři a výtvarníci sdružení v Ochranné organizaci autorské (OOA-S) vyzýváme soukromé i veřejné vypisovatele a organizátory soutěží o autorské návrhy děl a soutěží o vytvoření uměleckých děl, aby při formulování organizačních a právních podmínek soutěží a při nakládání se soutěžními návrhy postupovali férovým způsobem, respektovali autorská práva tvůrců a ctili rovnoprávnost i vyváženost smluvních vztahů. Nepokládáme za důstojné, aby od tvůrců byla ultimativně vyžadována veškerá osobnostní i majetková oprávnění v nejširším možném měřítku, mnohdy včetně zřeknutí se autorského dozoru, zcela nad rámec oprávněných požadavků rozumně ospravedlnitelných v dané soutěži.
S touto výzvou se obzvláště obracíme na poskytovatele dotačních titulů z veřejných prostředků a na veřejné zadavatele (státní orgány, územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní korporace, jakož i jimi zřizované příspěvkové organizace) a apelujeme na jejich odpovědnost za kultivaci veřejného prostoru. V tomto směru jsou naši reprezentanti připraveni ke spolupráci a podpoře veškerých aktivit, které budou usilovat o nápravu.

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K digitalizaci starších českých filmů

Valné shromáždění OOA-S, jakožto nejvyšší spolkový orgán Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., přijalo na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
Činní tvůrci a nositelé autorských práv sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou podporu svým kolegům - autorům výtvarné složky audiovizuálních děl v jejich úsilí o kvalitní digitalizaci národního filmového dědictví podle jasné metodiky, za účasti odborníků a postupem lege artis. Zejména velmi důrazně vyzývají, aby byla respektována morální práva autorů a chráněna integrita jejich děl před nekvalitními zásahy a postupy.

Změny daní pro rok 2015

Od 1. 1. 2015 se možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní následně po skončení kalendářního roku do daňového přiznání a zápočet takto sražené daně na celkovou daň poplatníka ruší. Právní úprava se tak vrací k principům, které se uplatňovaly do r. 2013, limit pro srážkovou daň 10 000 zůstává.

Zápis z průběhu konání Valného shromáždění OOA-S v Praze dne 27.5.2014 (378kB)

Vyúčtování odměn audiovizuální složky v červnu 2014 (313kB)

VS OOA-S 2014 (74kB)

Zápis z VS OOA-S

Zápis z Valného shromáždění zastupovaných autorů a členů OOA-S, o.s. konané v Praze dne 29.5.2012.

Žádost o starobní důchod

Informace pro autory, kteří mají nesrovnalosti u České správy sociálního pojištění při žádosti o starobní důchod.

Valné shromáždění OOA-S 2012

POZVÁNKA na Valné shromáždění zastupovaných členů OOA-S, o.s. konané v Praze - v nové budově Národního muzea - někdejšího Federálního shromáždění, dne 29.5.2012 od 13 hodi

Obdrželi jsme omluvu od DILIA

(15.7.2010) V minulosti bylo naše sdružení poškozeno některými tvrzeními šířenými kolektivním správcem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura. OOA-S se proti difamující dopisové kampani ohradila a dosáhla zadostiučinění před soudem. Dopisem ze dne 22.6.2010 se nyní DILIA prostřednictvím svého ředitele Doc. JUDr. J. Srstky omlouvá za zásah do dobré pověsti OOA-S ...

OOA-S nabízí ekonomické poradenství

Ekonomická a daňová poradna
Poradna je poskytována autorům i zadavatelům autorských služeb. Nabízí konzultace v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní (smluvní a daňové aspekty, povinnosti odvodů zdravotního a sociálního pojištění, souběhy se zaměstnáním a důchodem apod.)

Rozdělení odměn z knihovní licence

(17.8.2010) V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2008.

Rozdělení autorských odměn z reprografie

V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2009.

Rozdělení odměn audiovizuálním tvůrcům

V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2009

Sociální zabezpečení za rok 2009

Poprvé v tomto roce jsou všichni umělci povinni podat, kromě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 pro Českou správu sociálního zabezpečení. Unie výtvarných umělců poskytla vzorový přehled, který vám nyní pro zjednodušení předkládáme.

Plné zesouladnění oprávnění OOA-S

OOA-S byla již od roku 1997 držitelem oprávnění k výkonu hromadné správy, v souvislosti s nabytím účinnosti nového autorského zákona (1.12.2000) jí však nebylo v tříměsíční zákonné lhůtě zesouladněno oprávnění tak, jak to přikazovalo ustanovení § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb. Zákonnými prostředky se kolektivní správce OOA-S snažil domoci svých práv a po vleklých soudních sporech mu dne 5.8.2009 bylo vydáno oprávnění, které je již plně v souladu s rozsahem oprávnění z roku 1997. Oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 nabylo právní moci dne 13.8.2009 a nahrazuje předchozí oprávnění č.j. 7751/2004

Výstava Jana Pištěka

(26.1.2009) V Galerii výtvarného umění v Mostě (suterénní výstavní sál děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě) vystavuje svá díla pan Jan Pištěk, člen OOA-S. Výstava pod názvem "PAMĚŤ OBRAZŮ", se koná od 29.1.- 15.3.20096, denně mimo pondělí vždy od 10 - 17 hodin.

  stránka 1/2   následující>>