Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Osiřelé předměty ochrany

V současné době OOA-S neeviduje žádné osiřelé dílo.

Osiřelé dílo

 § 27a
 
   (1)  Za  osiřelé  se považuje dílo podle § 2, není-li určen jeho autor,
   nebo  i když  je  určen,  není  nalezen  ani  po  provedení důsledného
   vyhledávání   podle  §  27b  zaznamenaného  způsobem  stanoveným  tímto
   zákonem.
 
   (2)  Přísluší-li  právo  autorské  k dílu  více než jednomu autorovi a
   nejsou-li  určeni  všichni  autoři,  nebo  i když  jsou určeni, nejsou
   nalezeni   ani   po   provedení  důsledného  vyhledávání  podle  §  27b
   zaznamenaného  způsobem  stanoveným  tímto zákonem, dílo se považuje za
   osiřelé,  pokud  jde o práva autorů, kteří nejsou určeni nebo nalezeni.
   Pokud  jde o autory, kteří jsou určeni a nalezeni, použije se ve vztahu
   k jejich právům § 12.
 
   (3) Za osiřelá se za splnění podmínek podle odstavce 1 považují všechna
   díla autora, není-li prokázán opak.
 
   (4)  Dílo  se  nepovažuje  za  osiřelé,  odpadnou-li podmínky uvedené v
   odstavci  1.  Dojde-li k užití osiřelého díla podle § 37a, ukončí autor
   status  osiřelého  díla  písemným  oznámením  osobě, která dílo užila v
   souladu  s  §  37a  odst.  1.  Tato  osoba o ukončení statusu informuje
   písemně   bez  zbytečného  odkladu  příslušného  kolektivního  správce.
   Nedojde-li k takovému užití, je autor oprávněn ukončit status osiřelého
   díla  tím, že písemně oznámí své autorství k dílu kolektivnímu správci,
   který  vede  příslušný  seznam osiřelých děl podle tohoto zákona. Pokud
   jde  o dílo  uvedené v odstavci 2 větě první, použijí se věty první až
   čtvrtá obdobně.
 
   (5)  Díla  uvedená  v  § 37a odst. 1 až 4, která se považují za osiřelá
   podle odstavců 1 až 4 v některém z členských států Evropské unie nebo v
   některém  ze  států tvořících Evropský hospodářský prostor, se považují
   za  osiřelá  a  mohou  být užita podle § 37a ve všech členských státech
   Evropské  unie  a  ve  všech  státech  tvořících  Evropský  hospodářský
   prostor.
 
   § 27b
 
   (1)  Důsledné  vyhledávání za účelem zjištění, zda je dílo osiřelým, se
   provede  před  užitím  díla nahlédnutím do vhodných informačních zdrojů
   příslušných  pro jednotlivé druhy děl s cílem určit nebo nalézt autora,
   a  to  v tom  z  členských  států  Evropské  unie  nebo v tom ze států
   tvořících  Evropský  hospodářský  prostor,  kde bylo dílo poprvé vydáno
   nebo   poprvé   odvysíláno.  V případě  díla  kinematografického  nebo
   audiovizuálního,  jehož  výrobce  má  sídlo  nebo  obvyklé  bydliště  v
   některém  z  členských  států  Evropské  unie  nebo v některém ze států
   tvořících Evropský hospodářský prostor, se důsledné vyhledávání provede
   v tom  z  členských  států Evropské unie nebo v tom ze států tvořících
   Evropský  hospodářský  prostor,  kde  má  výrobce  sídlo  nebo  obvyklé
   bydliště.  V případech  podle  §  37a  odst. 3 se důsledné vyhledávání
   provede  v tom  z  členských  států  Evropské unie nebo v tom ze států
   tvořících  Evropský  hospodářský  prostor,  kde je usazena osoba, která
   dílo zveřejnila.
 
   (2)  V případě, že existují důkazy naznačující, že významné informace o
   autorovi  by  mohly  být  nalezeny  v jiných než v odstavci 1 uvedených
   státech,  využijí  se  rovněž zdroje informací dostupné v těchto jiných
   státech.
 
   (3)  Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, do nichž musí
   být nahlédnuto, je stanoven v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 
 
  

Příloha 2

 
   Seznam  informačních  zdrojů  pro  důsledné vyhledávání, které musí být
   prověřeny  s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k
   osiřelému  dílu  nebo nositele práv k jinému osiřelému předmětu ochrany
   nebo jejich bydliště či pobyt
 
   Informačními zdroji podle § 27b odst. 3 se rozumějí
 
   1. v případě vydaných neperiodických publikací
 
   a) katalogy Národní knihovny, Národního archivu a zahraničních knihoven
   nebo institucí obdobného významu,
 
   b) zdroje sdružení vydavatelů a autorů v příslušném státě,
 
   c)  stávající  databáze  a  rejstříky WATCH (Writers, Artists and Their
   Copyright  Holders  -  spisovatelé,  výtvarní  umělci a nositelé jejich
   autorských   práv)   a  ISBN  (International  Standard  Book  Number  -
   mezinárodní standardní číslo knihy) a databáze vydaných knih,
 
   d)  rejstříky  příslušných  kolektivních  správců, zejména kolektivních
   správců spravujících právo na rozmnožování,
 
   e)  zdroje  propojující  databáze  a  rejstříky,  včetně  VIAF (Virtual
   International  Authority Files - Virtuální mezinárodní seznamy autorit)
   a ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works -
   Přístupné rejstříky informací o právech a osiřelých dílech),
 
   f)  seznam  autorů,  jejichž  majetková  práva zdědil stát nebo jejichž
   majetková  práva  státu  připadla,  vedený Státním fondem kultury České
   republiky,
 
   g)  titulky  a  další  informace  uvedené  na  vydaných  neperiodických
   publikacích,
 
   h) povinné výtisky;
 
   2. v případě periodického tisku
 
   a) katalogy Národní knihovny, Národního archivu a zahraničních knihoven
   nebo institucí obdobného významu,
 
   b)  rejstřík  ISSN  (International Standard Serial Number - mezinárodní
   standardní číslo seriálové publikace),
 
   c) zdroje sdružení vydavatelů, autorů a novinářů v příslušném státě,
 
   d)  rejstříky  příslušných  kolektivních  správců,  včetně kolektivních
   správců spravujících právo na rozmnožování,
 
   e)  seznam  autorů,  jejichž  majetková  práva zdědil stát nebo jejichž
   majetková  práva  státu  připadla,  vedený Státním fondem kultury České
   republiky,
 
   f) titulky a další informace v periodickém tisku,
 
   g) povinné výtisky;
 
   3.  v případě  děl  výtvarných, včetně děl fotografických, děl užitého
   umění,  děl  architektonických  a  dalších  takových  děl,  která  jsou
   obsažena  v knihách, odborných časopisech, novinách a jiném periodickém
   tisku nebo v jiných dílech
 
   a) zdroje uvedené v bodech 1 a 2,
 
   b)  rejstříky  příslušných  kolektivních  správců, zejména kolektivních
   správců  spravujících  práva autorů děl výtvarných, včetně kolektivních
   správců spravujících právo na rozmnožování,
 
   c) databáze fotobank,
 
   d)  seznam  autorů,  jejichž  majetková  práva zdědil stát nebo jejichž
   majetková  práva  státu  připadla,  vedený Státním fondem kultury České
   republiky,
 
   e) titulky a další informace uvedené na díle nebo na přebalu díla;
 
   4. v případě audiovizuálních děl, děl audiovizuálně užitých a zvukových
   záznamů
 
   a)  katalogy  a  povinné  archivační  rozmnoženiny  Národního filmového
   archivu, Národního archivu a zahraničních institucí obdobného významu,
 
   b)  zdroje  sdružení  výrobců  audiovizuálních  děl a zvukových záznamů
   usazených v příslušném státě,
 
   c)  databáze  institucí  pečujících  o filmové nebo zvukové dědictví a
   národních knihoven,
 
   d)  databáze  s příslušnými  normami  a  identifikátory  jako  je ISAN
   (International  Standard  Audiovisual  Number  - mezinárodní standardní
   číslo   audiovizuálního  záznamu)  pro  audiovizuální  materiály,  ISWC
   (International  Standard  Music  Work Code - mezinárodní standardní kód
   hudebního  díla)  pro  hudební  díla  a  ISRC  (International  Standard
   Recording  Code  -  mezinárodní  standardní  kód zvukového záznamu) pro
   zvukové záznamy,
 
   e)  rejstříky  příslušných  kolektivních  správců, zejména kolektivních
   správců zastupujících autory, výkonné umělce, výrobce zvukových záznamů
   a výrobce zvukově obrazových záznamů,
 
   f)   databáze   ostatních   významných  sdružení  zastupujících  určité
   kategorie nositelů práv,
 
   g)  seznamy  nositelů  práv,  jejichž  majetková práva zdědil stát nebo
   jejichž  majetková  práva státu připadla, vedené Státním fondem kultury
   České republiky nebo Státním fondem kinematografie,
 
   h) titulky a další informace uvedené na přebalu díla.