Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Seznam platných kolektivních smluv podle §98a/3

§ 98a

(1) Kolektivní správce poskytuje uživateli licenční smlouvou nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany určené buď jednotlivě, nebo hromadně.

(2) Hromadnou smlouvou se pro účely tohoto zákona rozumí licenční smlouva uzavřená mezi kolektivním správcem a uživatelem, kterou kolektivní správce poskytuje oprávnění k výkonu práv v rozsahu všech předmětů ochrany, k nimž spravuje práva (dále jen "repertoár"), nebo k části svého repertoáru. Platí, že touto smlouvou je dostatečně určitě vymezen předmět poskytnutého oprávnění ve vztahu ke každému předmětu ochrany, k němuž kolektivní správce práva spravuje, aniž je třeba předměty ochrany jednotlivě určit.

(3) Kolektivní smlouvou se pro účely tohoto zákona rozumí smlouva podle § 98 odst. 1 uzavřená mezi kolektivním správcem a právnickou osobou sdružující uživatele nebo s osobou zastupující uživatele podle knihovního zákona.

Z kolektivní smlouvy vznikají jednotlivým uživatelům práva a povinnosti přímo vůči kolektivnímu správci; tím není dotčeno, že kolektivní správce jedná na účet nositelů práv.

 

Smluvní partneři:

  • Asociace hotelů a restaurací České republiky, IČO 00549436
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, IČO 60445831
  • Svaz léčebných lázní České republiky, IČO 47724455 (ubytovací prostory)
  • Svaz léčebných lázní České republiky, IČO 47724455 (veřejné prostory)
  • Česká komora fitness (IČO 22766383)
  • Svaz místních samospráv (IČO 5130165)
  • Národní knihovna ČR, IČO 00023221