Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vyřizování stížností


Postup pro řešení sporů a vyřizování stížností (§99f, odst. k zák. č. 121/2000 Sb, Autorského zákona)


Ke sjednávání kolektivní smlouvy, hromadné smlouvy, smlouvy podle ust. §97g Autorského zák.,  sjednávání sazebníku nebo řešení sporů vzniklých při výkonu kolektivní správy (dále jen "zprostředkování") mohou kolektivní správci, uživatelé nebo jejich sdružení nebo nositelé práv (dále jen "účastníci") využít jednoho nebo více prostředníků ze seznamu vedeného ministerstvem kultury ČR.
Ministerstvo kultury ČR vede seznam prostředníků, který obsahuje jména prostředníků a kontaktní údaje a je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva.

Žádost o zprostředkování předkládá písemně prostředníkovi nebo hostujícímu prostředníkovi kterýkoli z účastníků. V žádosti uvede dosavadní stav jednání a připojí svůj návrh a sdělí stanovisko ostatních účastníků. Prostředník nebo hostující prostředník je povinen odmítnout zprostředkování, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze pochybovat o jeho nepodjatosti.
Nedohodnou-li se účastníci na osobě prostředníka nebo hostujícího prostředníka, určí prostředníka nebo hostujícího prostředníka na žádost účastníka ministerstvo.

Nevyjádří-li žádný z účastníků do tří měsíců od předložení návrhu dohody připravené prostředníkem nebo hostujícím prostředníkem výhrady k tomuto návrhu, má se za to, že jej účastníci přijali.
Nedohodnou-li se účastníci s prostředníkem nebo hostujícím prostředníkem na výši jeho odměny, má prostředník nebo hostující prostředník nárok na odměnu ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství.
Pro zprostředkování se použijí ust. §4 odst. 2, §5 až 9, ust. §10 odst. 1, 2 a 4 a ust. §12 zákona o mediaci obdobně.

V případě písemných stížností členů a dalších nositelů práv, jakož i kolektivních správců, a to zejména v souvislosti s pověřením k výkonu kolektivní správy, ukončením takového pověření, ukončením smlouvy o výkonu kolektivní správy nebo s odnětím správy jen některých práv, podmínkami členství, vybíráním odměn příslušejících nositelům práv a srážkami, budou tyto adresovány Dozorčí radě kolektivního správce. Dozorčí rada je po doručení písemné stížnosti podle předchozí věty povinna záležitost projednat ve lhůtě maximálně 15 dnů, přičemž o stížnosti rozhodne neprodleně. Písemné rozhodnutí Dozorčí rady odešle kancelář kolektivního správce bez odkladu stěžovateli. Pokud Dozorčí rada stížnost zamítne, uvede pro to důvody.
K vyřizování stížností nositelů práv týkajících se rozdělení odměn z výkonu práv se použije postup daný Rozúčtovacím řádem kolektivního správce. Stanovy kolektivního správce stanoví zvláštní postup při projednání stížnosti proti rozhodnutí o pozastavení členství či odnětí členství ve spolku.