Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Společný zástupce KS

 

Společný zástupce kolektivních správců

 
   (1)   V případě  uzavírání  smluv,  jejichž  předmětem  je  poskytnutí
   oprávnění  k výkonu  práva  užít předměty ochrany, k nimž takové právo
   kolektivně  spravují alespoň 2 kolektivní správci, je uživatel oprávněn
   kteréhokoli  z nich  písemně požádat, aby příslušní kolektivní správci
   pověřili  uzavřením  jediné  smlouvy  společného  zástupce;  kolektivní
   správce,  jemuž  byla žádost o pověření společného zástupce doručena, o
   této  žádosti neprodleně vyrozumí ostatní příslušné kolektivní správce.
   Pro  pověření  společného  zástupce  kolektivních  správců podle tohoto
   ustanovení platí, že se tím sleduje účelnější výkon kolektivní správy.
 
   (2)  Příslušní  kolektivní  správci  jsou  povinni  pověřit  společného
   zástupce  podle  odstavce  1  ve  lhůtě do 2 měsíců od doručení žádosti
   příslušnému  kolektivnímu  správci. Tato povinnost se vztahuje na výkon
   kolektivní  správy práva na užití provozováním díla a uměleckého výkonu
   ze  zvukového  nebo  zvukově  obrazového záznamu, provozováním takového
   záznamu   a  na  přenos  takového  provozování,  práva  na  provozování
   rozhlasového  nebo televizního vysílání a práva na odměnu v souvislosti
   s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu.
 
   (3)  Informaci  o pověření  společného  zástupce  příslušní kolektivní
   správci  sdělí  bez  zbytečného  odkladu  ministerstvu a uveřejní ji na
   svých internetových stránkách.
 
   (4)  Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro uzavírání kolektivních smluv
   podle  §  98a  odst.  3  a  v případě, dohodnou-li se na tom zúčastnění
   kolektivní  správci,  také pro vymáhání nároku na náhradu škody nebo na
   vydání  bezdůvodného  obohacení,  nebyl-li  takový  nárok  již  žalobou
   uplatněn u soudu.

Pověření společného zástupce podle §97h AZ.pdf