Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rozdělení odměn audiovizuálním tvůrcům


V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2009


V Praze dne 20. června 2010

Vážení autoři,

jménem Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. se na Vás obracím s přátelským pozdravem a předkládám Vám vyúčtování Vašich autorských odměn s několika následujícími informacemi.

V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2009, a to ve výši 70% (zbylých 30% je uloženo po dobu 3 let v Rezervním fondu OOA-S a bude doúčtováno v souladu s Rozúčtovací řádem).

Autory byly inkasovány autorské odměny za:

1) užití provozováním televizního vysílání [§ 101 odst. 9 písm. d) autorského zákona] a

2) užití kabelovým přenosem [§ 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona].

Celkem k rozdělení za rok 2009 (po odečtu DPH a nákladů na výkon ostatních kolektivních správců)

Kabel (vybírá OOA-S) + provozování TV vysílání (vybírá OSA) 15.570.548,- Kč celkové inkaso z uvedených práv

Výše odvodu do rezervního fondu ve výši 30% (k doúčtování) 4.671.164,- Kč bude rozdělen podle RŘ po 3 letech (rok 2013)

Celkem autorům k rozdělení 10.899.384,- Kč

Pozn.: Podle Rozúčtovacího řádu OOA-S (RŘ) rezervní fond slouží pro uspokojení dodatečných nároků nositelů autorských práv.

Vyúčtování probíhá v souladu s platným Rozúčtovacím řádem OOA-S. Předpokladem účasti na rozúčtování je jednorázové nahlášení vytvoření Vašeho díla (děje se vyplněním formuláře ohlášky - naleznete na www.ooas.cz); užití Vašich děl je monitorováno evidenčním oddělením OOA-S a může být doplněno na základě Vašich poznatků o jiném užití. Věnujte, prosíme, i nadále zvýšenou pozornost správnému a přesnému vyplnění ohlášek Vašich děl. Zejména v případech rozsáhlých cyklů, jejichž jednotlivé epizody (díly) lze považovat za samostatná audiovizuální díla, na jejichž vytvoření se podílelo početné množství autorů shodných profesí, je třeba uvádět údaje o přesném označení příslušné epizody / dílu, na jehož vytvoření jste se právě Vy podíleli.

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na kancelář OOA-S. Přejeme Vám hodně štěstí ve Vaší umělecké činnosti.

S pozdravem

Bohumil Eichler, v.r. předseda OOA-S

Eva Štěpánková, v.r. ředitelka OOA-S

Žádáme autory, kteří jsou plátci DPH, aby nám částku z vyúčtování vyfakturovali navýšenou o zákonem stanovené DPH.