Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rozdělení odměn z knihovní licence


(17.8.2010) V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2008.


Rozúčtování inkasa za půjčování vydaných děl - za období roku 2008

V Praze dne 17. srpna 2010

Vážení autoři,

jménem Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. se na Vás obracím s přátelským pozdravem a předkládám Vám vyúčtování Vašich autorských odměn za uvedené období s několika následujícími informacemi.

V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 31.5.2010 a Výboru OOA-S dochází k rozdělení vybraných odměn roku 2008, a to ve výši 70% (zbylých 30% je uloženo do Rezervního fondu OOA-S a bude rozděleno v souladu s Rozúčtovacím řádem).

Celkem k rozdělení za rok 2008 (po odečtu DPH a nákladů na výkon kolektivní správy)

Půjčování vydaných děl 3.929.590,-Kč celkové inkaso z uvedeného práva

Výše odvodu do rezervního fondu ve výši 30% (k doúčtování) 1.178.877,-Kč bude rozdělen podle RŘ po 3 letech v r. 2013

Celkem autorům k rozdělení 2.750.713,- Kč

Pozn.: Podle Rozúčtovacího řádu OOA-S (RŘ) rezervní fond slouží pro uspokojení dodatečných nároků nositelů autorských práv.

Vyúčtování probíhá v souladu s platným Rozúčtovacím řádem OOA-S. Předpokladem účasti na rozúčtování je jednorázové nahlášení vydání Vašeho díla v tisku (děje se vyplněním formuláře ohlášky - naleznete ji na www.ooas.cz).

Pokud již došlo k nahlášení všech knih za minulá období, je nutné hlásit pouze nově vydané publikace za uplynulý rok!

Žádáme autory, kteří jsou plátci DPH, aby nám částku z vyúčtování vyfakturovali navýšenou o zákonem stanovené DPH.

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na kancelář OOA-S. Přejeme Vám hodně štěstí ve Vaší umělecké činnosti.

S pozdravem

Bohumil Eichler, v.r. předseda OOA-S

Eva Štěpánková, v.r. ředitelka OOA-S