Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rozúčtování inkasa za půjčování děl


(11.8.2008) Rozúčtování inkasa za půjčování vydaných děl - za období roku 2006. Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn a změnu Rozúčtovacího řádu OOA-S v tomto právu.


Rozúčtování inkasa za půjčování vydaných děl - za období roku 2006

V Praze dne 11.srpna 2008

Vážená paní / Vážený pane,

jménem Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. se na Vás obracím s přátelským pozdravem a předkládám Vám vyúčtování Vašich autorských odměn za uvedené období s několika následujícími informacemi.

Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn a změnu Rozúčtovacího řádu OOA-S v tomto právu.

K rozdělení autorům je částka 930.672,-Kč a 30% na rezervní fond, který bude rozdělován po třech letech.

Výňatek: Rozúčtování inkasa za půjčování vydaných děl

(1) Vybrané odměny z inkasa za půjčování vydaných děl se rozdělují podle následujících pravidel.

(2) Z inkasa se na dobu 3 let pozastaví podíl, určený Valným shromážděním za účelem uspokojení dodatečných ohlášek. Celý takto pozastavený obnos se převede do Rezervního fondu. Valné shromáždění dále určí procento z vybraných odměn, jež se převedou k inkasu v reprografii a rozdělí v souladu s čl. X rozúčtovacího řádu; výše procenta nesmí překročit 40% z výkonu práva na odměn za půjčování vydaných děl.

(1) Zbylé inkaso bez pozastaveného podílu se rozdělí mezi oprávněné nositele práv podle podaných ohlášek vydaných děl a jejich bodového ohodnocení.

(2) Dodatečná výplata pozastaveného podílu se uskuteční ve třetím roce po pozastavení, a to podle zjištěných podkladů pro vyúčtování a bodovacího klíče (ohodnocení), který byl účinný v prvním roce pozastavení.

(3) Případný zbytek po dodatečné výplatě pozastaveného obnosu se rozdělí mezi všechny oprávněné na základě všech došlých ohlášek.

(4) Pro rozúčtování odměn nositelům práv se vychází z těchto pravidel:
a) bodové hodnoty se zjišťují na základě nositeli práv ohlášeného počtu děl na tiskopisu ,,Ohláška díla" a údajů o způsobu jejich užití,
b) u zastupovaných nositelů práv může být jejich hlášení nahrazeno vlastními podklady OOA-S, zjištěných při výkonu práv individuálně spravovaných,
c) u každé knihy a autora se zhodnocuje nejvýše 500 děl, bez ohledu na otázku autorství se v úvahu bere pouze poslední vydání knihy,

V roce 2008 tak jsou rozúčtovány prostředky z roku 2006. Vyúčtování probíhá v souladu s platným Rozúčtovacím řádem OOA-S. Předpokladem účasti na rozúčtování je jednorázové nahlášení vytvoření všech Vašich děl (děje se vyplněním formuláře ohlášky); a může být doplněno na základě Vašich poznatků o jiném užití.

Je-li Vaše částka nižší než 100 Kč, je možné si ji, po předchozí domluvě, vyzvednout v sídle OOA-S.

Žádáme autory, kteří jsou plátci DPH, aby nám částku z vyúčtování vyfakturovali navýšenou o zákonem stanovené DPH.

Věnujte, prosíme, i nadále zvýšenou pozornost správnému a přesnému vyplnění ohlášek Vašich děl a v případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na kancelář OOA-S.

V Přejeme Vám hodně štěstí ve Vaší umělecké činnosti a jsme s pozdravem

Doc. Ing. Jiří Mojžíš, v.r. - předseda OOA-S

Eva Štěpánková, v.r. - ředitelka OOA-S