Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Sociální zabezpečení za rok 2009


Poprvé v tomto roce jsou všichni umělci povinni podat, kromě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 pro Českou správu sociálního zabezpečení. Unie výtvarných umělců poskytla vzorový přehled, který vám nyní pro zjednodušení předkládáme.


E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY - 279

> > > SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - POVINNÉ PODÁNÍ PŘEHLEDU ZA ROK 2009 < < <

V tomto roce poprvé jsou všichni umělci povinni podat kromě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Ne všem - na rozdíl od zdravotního pojištění - však vznikne povinnost sociální pojištění z umělecké činnosti také platit. Umělci, pro něž je tvorba činností z hlediska pojištění vedlejší, tj. jsou sociálně zabezpečeni např. ze zaměstnání, neplatí nic, pokud jejich příjem po odečtení výdajů není vyšší než 56 532 Kč za 12 měsíců. To např. znamená, že vykazuje-li umělec náklady paušálem (pro rok 2009 je to 60 %), může činit jeho příjem z této činnosti až 141 330 Kč, a vyměřovací základ pojistného přesto činí 0 Kč. Přehledně je vše vysvětleno v Pokynech k vyplnění přehledu o příjmech a vydáních OSVČ za rok 2009, zejména v pokynech k vyplnění řádku 26.

Česká správa sociálního zabezpečení vydala také Příručku OSVČ v roce 2010; je na webu i ke stažení ve formátu PDF

Z této příručky citujeme:

d) Výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů Výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů je považován za výkon SVČ vždy a nepodléhá již režimu soustavnosti. Za SVČ se nepovažuje umělecká nebo jiná tvůrčí činnost, z níž jsou příjmy samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Jedná se o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Tyto jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že jde o příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč.

Vše potřebné je přehledně uvedeno ve zmíněných Pokynech k vyplnění přehledu o příjmech a vydáních OSVČ za rok 2009, vydaných ČSSZ.

Přehled ve formátu PDF
Pokyny ve formátu PDF

Zdroj: www.cssz.cz; redakční úprava: Oskar Brůža - koordinátor UVU ČR ________________________________________