Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Valné shromáždění OOA-S 2012


POZVÁNKA na Valné shromáždění zastupovaných členů OOA-S, o.s. konané v Praze - v nové budově Národního muzea - někdejšího Federálního shromáždění, dne 29.5.2012 od 13 hodi


Pozvánka nositelům autorských práv - členům občanského sdružení OOA-S
na Valné shromáždění OOA-S dne 29.5.2012

Vážená paní / Vážený pane,

přijměte pozvání k pravidelnému setkání umělecké obce oboru výtvarného a architektonického při příležitosti konání Valného shromáždění Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s., (OOA-S).

Je povinností a ctí každého samosprávného spolku, aby vždy přinejmenším jednou ročně jeho řídící a kontrolní orgány (jimiž v našem sdružení jsou Výbor OOA-S a Dozorčí rada OOA-S) a rovněž výkonní úředníci (pracující v kanceláři) složili účty ze své činnosti nejvyššímu orgánu sdružení (Valnému shromáždění OOA-S), tedy samotným nositelům autorských práv, k jejichž ochraně a společnému prospěchu jsou veškeré aktivity OOA-S zaměřeny.

Valné shromáždění OOA-S se i v letošním roce uskuteční opět v centru Prahy, v blízkosti sídla našeho sdružení, v Nové budově Národního muzea (v prostorách někdejšího Federálního shromáždění), dne 29.5.2012 od 13 hodin. Místo našeho setkání je díky dobré dopravní obslužnosti (stanice metra Muzeum, v blízkosti vlakového nádraží Praha hl. n. i ústředního autobusového nádraží Florenc) snadno orientačně dostupné pro všechny přijíždějící.

Budeme rádi, jestliže spoluzodpovědnost za chod OOA-S a za možnosti dalšího rozvoje jejích činností projevíte svou osobní účastí. Viditelný zájem velkého počtu členů o činnost sdružení poskytne poté našim zástupcům lepší příležitost k prosazení oprávněných společných zájmů před státními orgány a institucemi i před uživateli Vašich děl. Budete mít rovněž příležitost i k osobním setkáním a rozhovorům s profesními kolegy, včetně možnosti výměny zkušeností a navázání pracovních kontaktů.

Již v minulosti jsme Vám představili vizi OOA-S jakožto univerzálního kontaktního místa, jehož prostřednictvím se budou moci s Vámi spojit zájemci o užití Vašich děl, státní a samosprávné orgány, média, odborné instituce i laická veřejnost. V tomto směru je ovšem potřebné, abyste průběžně aktualizovali své kontaktní údaje, zejména adresy u prostředků elektronické komunikace na dálku (e-mail, datové schránky, jestliže je používáte).

Všeobecně známé dopady hospodářské recese, jíž byli v uplynulém období stiženi naši smluvní partneři, (tj. podnikatelé - uživatelé Vašich děl uhrazující autorské odměny), se nyní se zpožděním nevyhnuly ani nám. I přesto se pro OOA-S podařilo zajistit poměrně solidní výběr autorských odměn, a to i zvýšenou důsledností při vymáhání plateb od neoprávněných uživatelů za starší období.

O konkrétní výši a pravidlech rozdělování dosud vybraných odměn bude nadcházející Valné shromáždění teprve rozhodovat. Již nyní si však dovolujeme upozornit, že obvyklou podmínkou účasti na rozúčtování odměn v daném kalendářním roce vždy je, aby jednotliví autoři včas předali ohlášky svých děl (nejpozději do konce května tohoto roku; později přijaté ohlášky již jsou zařazovány do rozúčtování roku následujícího).

Vedle podrobnější zprávy o činnosti a o hospodaření našeho sdružení bude k dispozici i právní poradna s účastí spolupracujících právníků.

Všichni členové volených orgánů našeho sdružení i pracovníci kanceláře se těší na setkání s Vámi!

S přáním zdaru v profesním i osobním životě

Ing. Arch. Josef Vrana, předseda OOA-S

Eva Štěpánková, ředitelka OOA-S


V Praze dne 14.3.2012


Pozvánka členům OOA-S na Valné shromáždění konané dne 29.5.2012 od 13 hodin v Praze, v nové budově Národního muzea - někdejšího Federálního shromáždění, (od 12,00 - 13,00 akreditace účastníků)

Program

1. 13,00 - Zahájení, kontrola usnášení schopnosti VS
2. Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
3. Schválení programu VS
4. Informace o činnosti organizace
5. Výroční zpráva o hospodaření OOA-S za rok 2011
6. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2011
7. Podmínky členství v OOA-S
8. Schválení usnesení VS
9. Diskuse