Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Změna Kodexu OOA-S


(10.4.2009) Na svém posledním zasedání, konaném dne 7.4.2009, byla Výborem OOA-S schválena změna Kodexu OOA-S a přijímá s odkazem na čl. X odst. 6 Stanov OOA-S tuto změnu č. 1 Kodexu OOA-S ze dne 13.2.2007


Výbor OOA-S

po projednání dne 7.4.2009

přijímá s odkazem na čl. X odst. 6 Stanov OOA-S tuto změnu č. 1 Kodexu OOA-S ze dne 13.2.2007

Článek XVII Kodexu má následující znění:

Čl. XVII Valné shromáždění

1. Kancelář OOA-S rozešle členům Výboru nejpozději 6 dnů před jednáním Valného shromáždění podněty členů sdružení k zařazení bodů na program jednání Valného shromáždění. Výbor se může ztotožnit se zařazením dalších bodů na jednání programu Valného shromáždění, o čemž informuje VS po zahájení jeho jednání. Konečný pořad jednání určí Valné shromáždění.

2. Jednání Valného shromáždění zahajuje a řídí předseda OOA-S či jiná osoba pověřená Výborem (dále jen ,,předsedající").

3. Valné shromáždění zvolí své skrutátory a ověřovatele, z nichž alespoň jeden není členem Výboru.

4. O jednání Valného shromáždění se zpravidla pořizuje zvukový záznam pro archivační účely.

5. Bod jednání zařazený na program uvede zpravidla navrhovatel bodu. Po vystoupení navrhovatele zahájí předsedající rozpravu.

6. Každý člen se může u předsedajícího přihlásit k vystoupení k bodu programu a dále faktické poznámce v délce 2 min. a podávat k projednávané věci návrhy. Opětovná faktická poznámka může trvat pouze 1 min. Další vystoupení již není přípustné, nerozhodne-li Valné shromáždění jinak. O pořadí přihlášených rozhoduje předsedající.

7. Předsedající rozpravu ukončí, nejsou-li do rozpravy přihlášeni další řečníci anebo odhlasovalo-li Valné shromáždění ukončení rozpravy.

8. Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo navrhovateli. Navrhovatel se může závěrečného slova vzdát.

9. Po ukončení rozpravy oznámí předsedající, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. O návrzích se hlasuje po ukončení rozpravy v pořadí plynoucím z logiky podaných návrhů, o kterém rozhoduje předsedající. Hlasování řídí předsedající. Před hlasováním se zopakuje přesné znění návrhu. Předsedající dá nejprve hlasovat pro návrh a poté proti návrhu a na zdržení se. Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem, každý člen má jeden hlas.

10. Nebyl-li návrh přijat, nelze jej předložit znovu na téže Valném shromáždění. Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje. Dojde-li ke sporu, rozhoduje Valné shromáždění.

11. Je-li výsledek hlasování zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesné počty hlasů (volba aklamací). Volební část

12. Valné shromáždění volí členy Výboru OOA-S. Stanovy OOA-S zakazují majorizaci autorských profesí v rámci OOA-S.

13. Členy Výboru volí Valné shromáždění podle těchto pravidel:

a) pro účely volby se členové OOA-S rozdělují podle jednotlivých profesních skupin s následujícími pravidly rozdělení a hlasování:

i. profesní skupiny OOA-S

1. klasičtí výtvarníci
2. fotografové
3. architekti
4. kameramani
5. scénografové
6. kostýmní výtvarníci
7. ostatní výtvarní tvůrci v audiovizi (střihači, videoart aj.)

ii. pravidla hlasování členů
1. každý člen OOA-S může dát hlas v každé profesní skupině jen jednomu kandidátovi,
2. platné jsou i hlasovací lístky bez hlasu žádnému kandidátovi,
3. uvede-li člen na hlasovacím lístku více jmen v jedné profesní skupině anebo více jmen kandidátů, než je počet obsazovaných funkcí, je v této části volební lístek neplatný,

b) všichni členové volí v jednotlivých profesích skupinách kandidáty, kterými mohou být pouze členové - tvůrci registrovaní OOA-S v příslušném oboru; každá profesní skupina obsazuje ve Výboru OOA-S jedno místo; jeden kandidát může kandidovat v jedné volbě maximálně ve dvou profesních skupinách,

c) hlasuje se tajně, pakliže alespoň 2/3 členů nepožádají o veřejnou volbu.

14. V případě voleb může Valné shromáždění zvolit volební komisi, která bude volební akt řídit.

15. Kandidát pro volby nemůže navrhnout sám sebe. Kandidátem však může být i osoba nepřítomná, je-li mimo pochybnost, že s kandidaturou souhlasí, o čemž rozhoduje volební komise. Každý oprávněný kandidát může přednést svůj kandidátský projev v přiměřené délce, nejvýše však 3 min.

16. Volby probíhají podle zásad prostého většinového systému. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, a to až do stanoveného počtu volených funkcí. Nezvolení se stávají v pořadí hlasů náhradníky pro případ, že by řádně zvolený odstoupil ze své funkce či pozbyl členství v OOA-S.

17. Není-li zvolen takový počet kandidátů, kolik je potřeba obsadit funkcí, část volby se opakuje a volí se takový počet kandidátů, jaký zbývá do zvolení celkového počtu funkcí ve voleném orgánu, přičemž nové kandidatury jsou přípustné.

18. Zvoleným funkcionářům se vydá osvědčení o zvolení, které podepisují ověřovatelé Valného shromáždění a případně předseda volební komise, byla-li ustavena. O volbě se vyhotoví protokol.