Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Nové zdanění autorských honorářů od 1.1.2014

Nové zdanění autorských honorářů od 1.1.2014

Vážení autoři,

dovolte nám Vás informovat o drobných změnách při vyplácení autorských odměn v kalendářním roce 2014. Vzhledem k novelizaci zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, konkrétně jeho §7 odst. 6, je kolektivní správce jako plátce autorských odměn povinen počínaje dnem 1.1.2014 srážet zvláštní sazbu daně ve výši 15% ze všech vyplacených částek do souhrnné výše 10 000,-Kč měsíčně.  Příjemce autorské odměny pak již není povinen takové příjmy dále danit. Pro takové příjemce, kteří chtějí uplatnit slevy na dani, a tedy chtějí tyto platby zahrnout do svého daňového přiznání, taková možnost existuje s tím, že kolektivním správcem již zaplacená srážková daň bude považována za zálohu na daň.

Uvedená povinnost kolektivního správce se vztahuje pouze na výplatu autorských odměn autorům, nikoli jejich dědicům (řídí se §10 zákona o dani z příjmů).

V případě, že výplata autorské odměny převyšuje částku 10 000,-Kč za měsíc, nedojde při vyplacení automaticky ke sražení 15% daně, ale sám autor je povinen odvést příslušnou daň z příjmů, pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jako tomu bylo dosud.

Nejlépe zpracované podklady pro autory najdete na www.ucet-servis.cz/upload/2014/danovy-bulletin-2014-4-autorske-honorare.pdf

Věříme, že s novou úpravou nenastanou potíže a že dojde ke zjednodušení Vaší daňové agendy. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.