Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K soutěžím o umělecká díla

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K soutěžím o umělecká díla

Nejvyšší orgán spolku Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S), jímž je Valné shromáždění činných autorů, dědiců a jiných nositelů autorských práv, přijal na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:
 
My, činní autoři, architekti, designeři a výtvarníci sdružení v Ochranné organizaci autorské (OOA-S) vyzýváme soukromé i veřejné vypisovatele a organizátory soutěží o autorské návrhy děl a soutěží o vytvoření uměleckých děl, aby při formulování organizačních a právních podmínek soutěží a při nakládání se soutěžními návrhy postupovali férovým způsobem, respektovali autorská práva tvůrců a ctili rovnoprávnost i vyváženost smluvních vztahů. Nepokládáme za důstojné, aby od tvůrců byla ultimativně vyžadována veškerá osobnostní i majetková oprávnění v nejširším možném měřítku, mnohdy včetně zřeknutí se autorského dozoru, zcela nad rámec oprávněných požadavků rozumně ospravedlnitelných v dané soutěži.
S touto výzvou se obzvláště obracíme na poskytovatele dotačních titulů z veřejných prostředků a na veřejné zadavatele (státní orgány, územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní korporace, jakož i jimi zřizované příspěvkové organizace) a apelujeme na jejich odpovědnost za kultivaci veřejného prostoru. V tomto směru jsou naši reprezentanti připraveni ke spolupráci a podpoře veškerých aktivit, které budou usilovat o nápravu.


Doprovodný text k Rezoluci OOA-S z 26.5.2015
K soutěžím o umělecká díla
 
Již v předstihu před Valným shromážděním nám jeden z našich kolegů, autor pan Milan Kabát, avizoval svůj příspěvek do veřejné diskuze, jehož upozornění na praktiky zadavatelů týkající se autorských soutěží o návrh díla touto formou tlumočíme:
 
Jak je většině činných tvůrců, zejména z oboru architektonických děl a grafického designu, patrně známo, většina zadavatelů při vyhlašování soutěže klade autorům zcela nepřiměřené a nerovné podmínky, přičemž mnohdy nejsou autorská práva vůbec respektována.
 
a) Nutno zejména upozornit, že zadavatel není bez dalšího oprávněn užívat soutěžní díla, nýbrž je povinen nejprve sjednat s úspěšnými účastníky licenční smlouvy.
b) K férovému postupu by rovněž mělo patřit alespoň základní honorování zúčastněných soutěžních návrhů.
c) Odsouzeníhodnou praxí naopak je počínání zadavatelů, kteří vyžadují od autorů veškerá oprávnění v nejširším možném měřítku, zcela nad rámec oprávněných požadavků rozumně ospravedlnitelných v dané soutěži [aby nabyvatelé mohli dílo užívat všemi způsoby známými ke dni uzavření licenční smlouvy, bez omezení rozsahu, zejména užívat dílo k výrobě výrobků, se kterými bude nabyvatel obchodovat, užívat dílo či výrobky zhotovené na jeho základě, resp. i jejich obrazový záznam, k propagaci jejich prodeje, jakož i k prezentaci a propagaci nabyvatele v nejširším možném smyslu (katalogy, web, billboardy, audiovizuální reklama, nabídkové letáky, loga, vizitky, ochranné známky, prezentace, výstavy apod.), uvádět dílo, resp. výrobky vyrobené na jeho základě, pod svou obchodní firmou, dílo dále upravovat, měnit, zpracovávat, spojit s dílem jiným, zařadit do souboru i nehotové dílo dokončit]. Mnohdy jsou dokonce autoři nuceni vzdát se práva na autorský dozor.
 
Na základě tohoto i množících se obdobných příspěvků od jiných činných tvůrců OOA-S má v úmyslu ujmout se koordinace aktivit směřujících
a) k působení na zadavatele, ke kultivaci zejména organizačních a právních podmínek autorských soutěží o návrh díla,
b) ke koordinaci autorů, se zájmem na eliminaci účastí v neférových soutěžích a ohrazení se proti vypisovatelům nerespektujícím autorská práva,
c) k poskytnutí podpory vzdělávacím aktivitám a projektům pro mladé začínající autory, které by jim napomohly lépe se orientovat v autorském zákoně, včetně tvorby a prezentování vzorových algoritmů/postupů při tvorbě a realizaci autorského díla.
 
Rádi bychom shromáždili reprezentativní komisi složenou z významných činných autorů, o jejichž jména, podporu a pokud možno i osobní účast se budeme moci opřít při tvorbě pracovních dokumentů a při jednáních se státními orgány (Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a odbornými výbory obou komor Parlamentu ČR). Proto si dovolujeme požádat o Vaši osobní účast nebo alespoň doporučení dle Vašich možností, kontaktujte prosím kancelář OOA-S.
 
Proto také, ve snaze docílit žádaného směrování veřejné diskuze o závažném společenském problému, byla závěrečným usnesením z jednání Valného shromáždění OOA-S přijata následující rezoluce:
 
My, činní autoři, architekti, designeři a výtvarníci sdružení v Ochranné organizaci autorské (OOA-S) vyzýváme soukromé i veřejné vypisovatele a organizátory soutěží o autorské návrhy děl a soutěží o vytvoření uměleckých děl, aby při formulování organizačních a právních podmínek soutěží a při nakládání se soutěžními návrhy postupovali férovým způsobem, respektovali autorská práva tvůrců a ctili rovnoprávnost i vyváženost smluvních vztahů. Nepokládáme za důstojné, aby od tvůrců byla ultimativně vyžadována veškerá osobnostní i majetková oprávnění v nejširším možném měřítku, mnohdy včetně zřeknutí se autorského dozoru, zcela nad rámec oprávněných požadavků rozumně ospravedlnitelných v dané soutěži.
S touto výzvou se obzvláště obracíme na poskytovatele dotačních titulů z veřejných prostředků a na veřejné zadavatele (státní orgány, územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní korporace, jakož i jimi zřizované příspěvkové organizace) a apelujeme na jejich odpovědnost za kultivaci veřejného prostoru. V tomto směru jsou naši reprezentanti připraveni ke spolupráci a podpoře veškerých aktivit, které budou usilovat o nápravu.
 
 
V Praze dne 26.5.2015