Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OOA-S na Valném shromáždění podpořila filmovou digitalizaci certifikovanou metodou DRA

OOA-S na Valném shromáždění podpořila filmovou digitalizaci certifikovanou metodou DRA

ODBORNÝ NÁZOR FILMOVÝCH TVŮRCŮ: JEDNOZNAČNĚ VE PROSPĚCH NOVĚ VZNIKLÉ CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA

Celá výtvarná obec se na valné hromadě hlasitě vyjádřila k filmové digitalizaci


Na celostátní valné hromadě umělecké obce filmařů, výtvarníků, architektů a jiných tvůrců vizuálních umění se hovořilo o filmové digitalizaci. Není přesvědčivějšího argumentu, nežli přímé shlédnutí dělených obrazů s komparací výsledků státem řízené digitalizace, která se již v minulých měsících opakovaně setkala s řadou výhrad, oproti odborným restaurátorským zásahům provedeným pod autorským dozorem původních tvůrců.

Rozsáhlá úvodní část, obšírně informující o aktuální situaci, ale pobouřila přítomné i ve dvou dalších ohledech:

Za prvé – v českém prostředí ani po loňských a předloňských kauzách (např. dodnes nereklamovaná digitalizace starších českých filmů provedená v maďarském archivu, za zadavatele řízená přímými pokyny pracovníků českého NFA)  stále nejsou nastaveny ani minimální metodické, odborné a kvalitativní standardy, které by ze strany veřejnoprávních institucí (Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie) byly vyžadovány od zhotovitelů digitalizačních prací. Pokud se ihned něco nestane, bude i nadále v budoucnu možné státem financovat neodborné zásahy a faktické pozměňování filmů, zcela proti vůli autorů, v rozporu s jejich autorskými právy, navzdory kritice odborné veřejnosti a na úkor kvality i obsahu pro diváky!

A za druhé – na evropské půdě se dokonce některé veřejné instituce (Evropská asociace archivů ACE), sdružující archivy financované z veřejných prostředků daňových poplatníků, nevybíravými prostředky pouštějí do boje o udržení svého vlastního „odborného“ monopolu, nadvlády nad digitalizací autorské tvorby filmařů. Existují kupříkladu doklady o tom, že prezident ACE N. Mazzanti administrativními prostředky na mezinárodní půdě brání představení dobrých výsledků a zkušeností s inovativními digitalizačními postupy a metodikami kodifikovanými českým výzkumným týmem NAKI.
Na rozdíl od zdejších zodpovědných veřejných institucí (vesměs reprezentovaných filmovými teoretiky nebo technokraty bez umělecké praxe a vzdělání), které stále váhají ohledně přijetí (státem zadané a financované) certifikované metodiky DRA vzešlé z projektu NAKI, aktivní činní tvůrci všech oblastí výtvarných umění velmi jednoznačně a téměř jednohlasně podporují své kolegy z filmařských profesí, zejména se ztotožňují se silně artikulovanými názory odborné profesní organizace kameramanů A.Č.K. Členové OOA-S vyzývají rovněž státní odpovědné organizace jako je Ministerstvo kultury České republiky a Státní fond kinematografie, aby přestaly brzdit ověřování digitalizace metodou DRA, jak je tomu nově v případech digitalizace filmů Obchod na korze a Černý Petr, kdy sice fakticky se digitálně restauruje podle metodiky DRA, ale s příkazem, že toto nesmí být zmíněno v titulcích obou filmů. Obdobně tomu bylo v případě filmu Ostře sledované vlaky v roce 2014(?). Jde o neuvážený krok, který hraničí s porušením autorství metody DRA, která je tím fakticky zcizena a použita pod jiným nebo žádným jménem bez vědomí jejích autorů. Metodika DRA není žádnou překážkou pro vypisování výběrových řízení, neboť je dostatek odborných digitálních restaurátorů v České republice k dispozici zabezpečit odbornou digitalizaci. Projekt NAKI vyškolil v průběhu své činosti velké množství expertů, kteří mohou být členy expertní restaurátorské skupiny. Bránění tomuto postupu jde proti základnímu smyslu kvalitní kvalifikované práce digitálního resturování.

Dále žádáme, aby Ministerstvo kultury České republiky zveřejino konečně jména členů nezávislé komise, zkoumající kvalitu digitalizace tzv. „norských fondů“, aby se s jejich jmény i činností mohla odborná veřejnost konečně seznámit. Doufáme, že jde o transparentní a objektivní posuzovací preces, na který mají občané České republiky právo.

Prohlášení celostátní výtvarné obce má značnou váhu, protože zde nejde jen o nějaké intuitivně pociťované laické sympatie a už vůbec naprosto nejde o mocenské, politické nebo finanční motivace, ale podává se zde agregovaný postoj velkého množství odborníků, kteří se dennodenně ve své praxi zabývají činnostmi spojenými s vizuálním uměním, estetikou, technickou realizací výtvarných záměrů, restaurováním starého umění, kteří mají vycvičenu vnímavost k uměleckým záměrům vkládaným jako nehmotná podstata do hmatatelných uměleckých artefaktů a kteří mají zkušenosti i s korektními odbornými, řemeslnými ale i právními postupy práce při restaurování nebo tvůrčím zpracování cizích předloh.
Jednoznačně platí, že národní filmové dědictví má být uchováno, oživeno (do svého druhého života) a zpřístupněno (digitální distribucí) v podobě autentické. Následováníhodné postupy a metodiky restaurování a konverze formátů již existují, příkladem dobré praxe jsou výsledky dosažené s pomocí metodiky DRA. Je nezastupitelným úkolem státu, aby zavázal podřízené instituce dodržovat metodikou stanovené kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, aby takto předepsané standardy vkládal jako svůj požadavek (vymíněné vlastnosti díla) i do zadání vyhlašovaných výběrových řízení na digitalizační zakázky a aby na jejich splnění trval i za cenu reklamace nekvalitních dodávek. K ověření kvality restaurování díly (ověření shody vlastností požadovaných s vlastnostmi díla dodaného) má plnou způsobilost kvalifikovaně vybavené laboratorní akademické pracoviště FAMU.
V těchto požadavcích se autoři sdružení v OOA-S plně staví za své profesní kolegy a podporují je!


Text prohlášení:

„OOA-S podporuje kroky Asociace českých kameramanů ve věci ochrany autorských práv při digitalizaci starších českých filmů metodou DRA, navazující na vynikající tradici české restaurátorské školy.“

Valné shromáždění činných tvůrců a nositelů autorských práv celé umělecké obce výtvarné a architektonické, včetně filmových tvůrců,
jakožto nejvyšší orgán Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.,

Praha, Národní Muzeum, 11.5.2017------------

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S), se sídlem Praha 1, Národní 973/41, IČ 60166916, http://www.ooas.cz, je samosprávným spolkovým subjektem sdružujícím činné tvůrce a nositele autorských práv (i jejich dědice či jiné právní nástupce), včetně autorů vizuální složky v audiovizi, jako jsou kameramani, střihači, scénografové architekti i kostýmní výtvarníci, tvůrci videoartu a jiní filmoví výtvarníci.
Na základě státního pověření je jediným odborným subjektem oprávněným vykonávat kolektivní správu příslušně vymezených autorských práv k uměleckým dílům oboru výtvarného a architektonického.

 

Úspěch digitalizace metodou DRA v Bologni