Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Informace nositelům práv smluvně zastoupeným kolektivním správcem OOA-S

Informace nositelům práv smluvně zastoupeným kolektivním správcem OOA-S

Vážení nositelé práv,
v souvislosti s novelou zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona, účinnou ode dne 20.4.2017, je mojí milou povinností Vás seznámit s Vašimi právy tak, jak je formuluje zmíněná novela zákona a jak také byly včleněny do novelizovaných a řádným Valným shromážděním schválených Stanov našeho spolku. Tímto informačním dopisem kolektivní správce plní jemu zákonem stanovenou povinnost dle čl. II., Přechodných ustanovení, bod 1 zák. č. 102/2017 Sb. a zároveň Vám předkládá ucelenou informaci o Vašich právech v rámci výkonu kolektivní správy spolkem OOA-S.

Dokument ke stažení v PDF.

Eva Štěpánková,
ředitelka OOA-S