Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zákaz užití audiovizuálních (filmových) děl

Zákaz užití audiovizuálních (filmových) děl

Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S), z.s. se sídlem Národní 41, Praha 1, IČ: 60166916, jakožto kolektivní správce,  

u p l a t ň u j e     s odkazem na § 11 odst. 5 a § 40 odst. 1 písm. b) a v souvislosti s § 98d odst. 1 autorského zákona zdržovací nárok
 
Z Á K A Z U Ž I T Í   AUDIOVIZUÁLNÍCH (FILMOVÝCH) DĚL

 

Více naleznete v tomto PDF.