Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Můžete se dát zastoupit?


Rozhodující většina oprávnění plynoucích z Vašeho autorského práva je ve Vaší plné a výlučné dispozici. Při výkonu či správě Vašich autorských práv se ale můžete dát zastoupit nebo si od nás nechat poradit. Některá autorská oprávnění jsou však ze zákona povinně kolektivně spravována, jejich výkon není fakticky ani právně možný jinak, než prostřednictvím kolektivního správce. OOA-S je v takovém případě povinna jednat ve Váš prospěch a zastoupit Vás, i když nejste členem tohoto sdružení.