Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Jaká práva Vám náležejí?


Autorská práva lze rozčlenit do dvou skupin – na práva osobnostní a majetková. První skupinu tvoří tzv. osobnostní práva [§ 11 AutZ], kam patří právo zveřejnit dílo, právo osobovat si autorství (včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být autorství uvedeno při zveřejnění díla), právo na nedotknutelnost díla (zejména právo udělit svolení k jakékoli změně či jinému zásahu do díla nebo ke zpracování díla za účelem vytvoření samostatného díla nového jiným autorem), právo na autorský dohled nad užíváním díla jinou osobou (zejména dohled nad tím, zda není dílo užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu). Mezi majetková práva náleží právo samostatně dílo užít [§ 12 - 23 AutZ] (a požívat výnosy samostatného užití), právo udělit jiné osobě licenci k výkonu práva dílo užít [§ 46nn, § 12 – 23 AutZ] (a sjednat odměnu za poskytnutí licence), právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého [§ a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. -hyperlink do část 1, hlava I, díl 3, oddíl 2 AutZ -hyperlink do část 1, hlava I, díl 3, oddíly 3,4 AutZ