Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Jste tvůrcem autorských děl?


Jak bylo naznačeno, ne každý výtvor je ovšem chráněn autorským zákonem. Předmětem práva autorského je dílo umělecké nebo dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je mimo jiné zejména dílo fotografické (a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii), dílo audiovizuální (jako je dílo kinematografické), dílo výtvarné (jako je dílo malířské, grafické a sochařské), dílo architektonické (včetně díla urbanistického) i dílo užitého umění.