Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Co je chráněno?


Zjednodušeně lze říci, že obrazu nedodává cenu hodnota plátna a drahocenného rámu, nýbrž nehmotná představa (o rozměrech, tvarové rozmanitosti a rozmístění objektů, o tazích štětce, barevnosti, či o použití technických pomůcek), kterou si malíř vytvořil ve své mysli a kterou za přispění koncentrované zkušenosti vyzískané při předchozí tvorbě „vtělil“ do hmotného světa, do objektivně vnímatelné podoby, kterou mohou shlédnout a posléze vnímat ve své mysli i ostatní lidé. Předmětem autorského práva je tedy právě tento duševní výtvor ve své podobě nehmotné. Autorský zákon však výslovně praví, že ne každý duševní výtvor lze chránit autorskoprávně: Chráněn není pouhý námět díla sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, či podobný předmět sám o sobě. Naproti tomu nicméně ochrany požívají již jednotlivé vývojové fáze díla před jeho dokončením, pokud splňují níže uvedené znaky autorského díla.