Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Členství v OOA-S

Členství v OOA-S

1. O přijetí za člena OOA-S může požádat jakákoli osoba, která je nositelem autorských práv k dílům výtvarného umění, k dílům architektonickým či k obrazové složce audiovizuálních děl, pokud věrohodně prokáže, že došlo k příslušnému užití jejího díla. Za stejných podmínek členem OOA-S může být i právnická osoba, viz Stanovy OOA-S.

2. Podmínky pro přijetí žadatele o členství jsou:

a) plná způsobilost k právním úkonům,
b) konkrétní závazek žadatele přispět sdružení ve vymezeném cíli (čl. II Stanov),
c) účelnost členství s ohledem na status žadatele jakožto nositele autorských práv k dílům výtvarných umění či příbuzné oblasti, kdy významným hlediskem je předpokládaný podíl člena na hospodářských výsledcích sdružení,
d) případný předmět podnikání či činnosti žadatele,
e) odborná způsobilost, důvěryhodnost a bezúhonnost žadatele či členů statutárního orgánu a dalších osob, které se podílejí na řízení žadatele,
f) uplynutí nepřetržité pětileté doby zastupování ve většině majetkových práv žadatele dobrovolně kolektivně spravovaných, ledaže ve výjimečném a odůvodněném případě udělí Výbor OOA-S žadateli výjimku.

3. Za důvěryhodného se ve vztahu k OOA-S nepovažuje zejména ten, kdo hrubě porušil Stanovy OOA-S a jiné interní předpisy OOA-S nebo svým chováním na veřejnosti či způsobem výkonu svého povolání (podnikání) závažně poškodil nebo ohrozil pověst OOA-S anebo ten, kdo postupoval proti zájmům sdružení či zastupovaných autorů. Ustanovení čl. VI odst. 1 a odst. 3 Kodexu platí obdobně.

4. Za bezúhonného se pro účely tohoto kodexu považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo jehož rozsudek byl později změněn, zrušen nebo zahlazen.


Zastupovaní členové

Stanete-li se zastupovaným členem, máte možnost aktivně ovlivnit činnost OOA-S !
Zastupovaný člen má právo zejména:

  • účastnit se valného shromáždění zastupovaných členů OOA-S s hlasovacím právem
  • volit zástupce do orgánů sdružení
  • být volen do orgánů sdružení
  • rozhodovat o vyúčtovacím řádu OOA-S
  • aktivně se účastnit činnosti sdružení svými náměty, podněty a stížnostmi
  • být pravidelně informován o dění v OOA-S


Jak se stát členem?

Stáhněte si formulář členské přihlášky a zastupovací smlouvu pro autory výtvarných děl nebo jejich dědice, vyplňte je laskavě a podepsané zašlete na naši adresu. Jedno paré smlouvy Vám vrátíme a ozveme se Vám rovněž za účelem sjednání osobní schůzky a prezentace Vaší tvorby.
Můžete nás rovněž sami navštívit v naší kanceláři na adrese Národní 973/41, Praha 1, (každý den od 9 do 16, ale pouze po telefonické dohodě na čísle 224 934 406), kde Vám poskytneme všechny potřebné formuláře a rádi Vám poskytneme další informace.
Využijte předem naše e-mailové nebo telefonické kontakty, kde si můžete dohodnout schůzku.