Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Právní poradna OOA-S

Kdo může využít pravní poradnu?

Každý autor smluvně zastupovaný v OOA-S má právo využívat právní poradnu. Každý autor se může obrátit jak telefonicky, písemně, elektronicky (stepankova@ooas.cz), či osobně přímo v sídle OOA-S, po předchozí domluvě, na právníky OOA-S a odborníky z oboru autorského práva.
Prostřednictvím OOA-S je možno zejména řešit právní spory v předsoudním stadiu, mediaci konfliktů, smírčí řízení, mimosoudní vyrovnání, posouzení vzájemných nároků, smluvní ošetření autorskoprávní problematiky, atd.
Je naší snahou poskytovat naprosto kompletní servis a co nejlépe dostát účelu kolektivní správy – ochraně autorských děl. Na tuto službu navazuje i komplexní zastupování autorů, jejichž díla byla užita neoprávněně (zejména bez zaplacení autorských honorářů). OOA-S tak umožňuje zastupování takového autora i u soudů a vymáhá pro něj příslušné odměny za užití a vydání bezdůvodného obohacení. Výsledky této právní poradny pro autory děl výtvarných umění jsou velmi dobré a jsou samotnými autory velice kladně hodnoceny.


Konzultační hodiny

Každou schůzku je nutné předem avizovat a dohodnout si s pracovníky právního oddělení konzultační hodinu.


Interní předpis

Interní předpis – závazné podmínky právního poradenství

Interní předpis č. 2/2013 je ke stažení zde.