Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rejstřík předmětů ochrany

Se zápisem do Rejstříku předmětů ochrany vedeného OOA-S na základě § 100 odst. 1 písm. f) zákona č. 1212000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále jen „AutZ“, jsou spojeny účinky podle § 6 AutZ:

 „Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti.“

Písemné přihlášení předmětu ochrany za účelem jeho zařazení do Rejstříku předmětů ochrany je rovněž nutnou podmínkou zastupování nositele práv při výkonu povinné kolektivní správy a vyplácení rozúčtovávaných odměn (§ 95 odst. 2 ve spojení s § 96 AutZ).

Veškeré údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. OOA-S je shromažďuje na základě platné registrace č. 00000944/001 u Úřadu pro ochranu osobních údajů a zpracovává je výhradně pro účely výkonu kolektivní správy.


Přihlášku lze stáhnout zde. Na jeden vyplněný formulář je nositel práv, který díla přihlašuje, oprávněn přihlásit až 5 děl za jednorázovou náhradu nákladů OOA-S ve výši 500,- Kč + DPH. Každé - byť jediné - další dílo je zapisováno za úhradu 500,- Kč + DPH manipulačního poplatku, opět až do počtu 5 přihlašovaných děl. Nedílnou součástí této přihlášky jsou přílohy s vyobrazením nebo ukázkou díla (způsobem přiměřeným povaze díla, např. elektronická kopie na CD nosiči, fotokopie, skica, apod.). Přílohu v elektronické podobě lze zaslat rovněž e-mailem.
 

PÍSEMNÉ POTVRZENÍ

Potvrzení zastupovanému nositeli práv

  1. Pokud zastupovaný nositel práv požádá o výpis svých děl vedených u kolektivního správce, má nárok na vydání jedno vyhotovení za rok písemného potvrzení o dílech vedených v rejstříku předmětů ochrany zdarma.
  2. (2) Každé další vyhotovení potvrzení během daného kalendářního roku je zastupovanému nositeli práv vystavováno dle pravidel ust. § 5 tohoto interního předpisu.


Potvrzení pro nezastupované nositele práv

  1. Požádá-li písemně jiná osoba než zastupovaný nositel práv dle § 100 odst. 1 písm. g) zákona č. 121/2000 Sb. o vydání písemného potvrzení, zda-li OOA-S zastupuje nositele práv k určitému předmětu ochrany pro výkon určitého práva, je OOA-S povinno na základě zákona vydat žadateli písemné potvrzení osvědčující tyto skutečnosti.
  2. Toto potvrzení vydává OOA-S na náklady žadatele [srov. § 100 odst. 1 písm. g) AutZ].

 

Interní předpis č. 1/2019 – Náklady na vedení rejstříku předmětů ochrany a vydávání potvrzení (181kB)


Autor