Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rejstřík výstavních zápovědí

Přihláška děl do Rejstříku výstavních zápovědí (soubor ke stažení)
 
Vlastník originálu nebo rozmnoženiny výtvarného díla má zvláštní práva dle § 39 AutZ
 
V okamžiku vzniku uměleckého díla výtvarného, fotografického, apod. příslušejí autorovi zpravidla veškerá práva autorská (k nehmotné podstatě díla) i práva vlastnická (k hmotnému substrátu, jehož prostřednictvím je dílo vyjádřeno).
S prodejem uměleckého díla dochází k převodu vlastnictví na nového nabyvatele, avšak autorská práva trvají u původního autora. Nositel autorských práv tak má mít i nadále kontrolu nad každým užitím díla, tj. takovým nakládáním, jímž se dílo zpřístupňuje veřejnosti nebo z nějž plyne dodatečný majetkový prospěch. Nový vlastník hmotného substrátu díla (originálu či rozmnoženiny) není bez dalšího oprávněn libovolně dílo užívat nad rámec své osobní potřeby, jestliže by předem nezískal patřičná licenční oprávnění od autora (nositele autorských práv). Nositel autorských práv třeba ani nemusí vědět, kdo je aktuálním vlastníkem hmotného substrátu jeho díla, přesto by se ale měl vždy předem dozvědět o každém úmyslu užít toto dílo a užití sám schválit (udělit licenci).
Avšak shora popsané zásady se neuplatňují vždy - autorský zákon totiž v některých zvláštních situacích (z ospravedlnitelných důvodů) autorská práva omezuje. Jedna ze zákonných výjimek (bezúplatná zákonná licence dle § 39 AutZ, ve spojení s § 29 odst. 1 AutZ) tak umožňuje, aby vlastník originálu nebo rozmnoženiny díla užil dílo vystavováním (způsob užití dle § 17 AutZ), aniž by byl nucen obstarávat jakákoliv smluvní licenční oprávnění od nositele autorských práv. Takto se tedy vlastník sám může rozhodnout o vystavení díla veřejnosti, aniž by se o tom musel dozvědět nositel autorských práv. Stejně tak může vlastník na základě zákonné výjimky dílo za účelem vystavení vypůjčit třetí osobě (bezúplatně) a i tato třetí osoba může vypůjčené dílo vystavit.
 
Co má dělat autor, chce-li si vymínit dohled nad každým vystavením
Jestliže by si autor chtěl ponechat plný dohled nad užitím díla a schvalovat předem každé jednotlivé vystavení díla, musel by zvláštními úkony vyloučit účinky bezúplatné zákonné licence dle § 39 AutZ:
 
1) Před převodem vlastnictví k originálu nebo rozmnoženině díla přihlásit dílo do zápovědního rejstříku vedeného kolektivním správcem příslušným pro obor výtvarných děl (jímž je OOA-S).
 
2) Teprve poté uskutečnit převod vlastnictví k originálu nebo rozmnoženině díla.
 
Účinky zápovědi se vztahují pouze na nové vlastníky, kteří dílo nabyli až po zapsání zápovědi do rejstříku
Zápis do Rejstříku výstavních zápovědí vedeného OOA-S lze uskutečnit kdykoliv po dobu autorova života (tedy i po prvním převodu vlastnictví z autora na třetí osobu). Účinky zápovědi se však budou vztahovat až na nejbližšího nového nabyvatele díla, neboť zákon klade podmínku, že zápověď musí být nabyvateli při převodu vlastnictví známa (přičemž u zápovědí zapsaných v rejstříku se vždy má zato, že se s nimi příslušné osoby seznámily).
Je tedy myslitelné, aby při prvním prodeji originálu ještě autor nic nenamítal proti aplikaci bezúplatné zákonné licence, teprve později se rozhodl opačně a nechal zápověď zapsat do Rejstříku výstavních zápovědí. Taková zápověď ovšem nabude účinnosti až při nejbližším dalším převodu vlastnictví k originálu nebo rozmnoženině díla mezi třetími osobami. Předchozí vlastníci (před provedením zápisu do rejstříku) tedy mohli dílo libovolně vystavovat na základě bezúplatné licence dle § 39 a teprve nový vlastník bude k vypůjčení a k vystavení potřebovat licenční oprávnění od nositele autorských práv.
 
 
 
Informace o Rejstříku výstavních zápovědí
 
Za jakých okolností lze vystavovat díla výtvarného umění
 a jak lze nežádoucímu vystavení zabránit?
 
 
Užití díla je přípustné pouze na základě licence (smluvní nebo zákonné)
Kdo chce užít cizí autorskoprávně chráněné dílo, potřebuje získat smluvní licenční oprávnění (od autora, od dědiců autorských práv po zesnulém autorovi, příp. jiného oprávněného nositele). Ve výjimečných případech (při splnění tzv. třístupňového testu dle § 29 autorského zákona) namísto smluvního ujednání postačuje zákonná licence (zájemce o užití nemusí sjednávat licenční smlouvu s nositelem autorských práv; okleštěné oprávnění k užití pro něj za stanovených podmínek vyplývá přímo ze zákona).
 
 
Zákonná výstavní licence dle § 39 autorského zákona
K čemu opravňuje?
K užití dočasným vystavováním, tj. zpřístupněním díla (originálu nebo rozmnoženiny) v hmotné podobě, při němž je umožněno shlédnutí nebo jiné vnímání díla.
 
Co lze vystavit?
Díla výtvarných umění (malířská, grafická, sochařská, apod.), fotografie, díla vyjádřená postupem podobným fotografii.
 
Kdo může vystavit?
Legální vlastník originálu nebo rozmnoženiny, vypůjčitel (přímá výpůjčka od vlastníka originálu za účelem vystavení).
 
 
Zapsaná zápověď brání ve využití zákonné licence
Autor má možnost vyloučit účinky této zákonné licence a vyhradit si předchozí schválení každé výstavy svých děl, jestliže při převodu vlastnictví k originálu nebo rozmnoženině svého díla vůči nabyvateli a) učiní zápovědní úkon a b) zápověď zapíše do Rejstříku výstavních zápovědí vedeného kolektivním správcem.
 
Kdo může podat přihlášku do Rejstříku výstavních zápovědí?
Autor díla.
 
Jaké jsou náležitosti přihlášky?
Vyplnění formuláře s identifikačními údaji a čestným prohlášením, náhled díla v příloze (možno předat v elektronické podobě na datovém nosiči nebo zaslat e-mailem).
 
Jaké jsou náklady na přihlášení?
Výše manipulačního poplatku na úhradu nákladu spojených se zápisem do Zápovědního rejstříku, úředně stanovená usnesením Výboru OOA-S č. 1/2012, činí 200,- Kč + DPH v zákonné výši.

Autor