Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Kolektivní ochrana autorských práv


OOA-S je oprávněno zjišťovat neoprávněné užití autorských děl a domáhat se vlastním jménem na účet zastupovaných nositelů práv nároku na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva, nároku na zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva (ledaže se nositel práva, je-li k tomu oprávněn, takového nároku domáhá samostatně, nebo je to pro kolektivního správce zjevně nehospodárné).

Uživatelé předmětů ochrany, jakož i osoby povinné k platbě zvláštních odměn jsou povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy a bez vážných důvodů kolektivnímu správci neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací. Mimoto je kolektivní správce oprávněn kontrolovat řádné a včasné plnění smluv jím uzavřených při výkonu kolektivní správy, přičemž uživatelé předmětů ochrany, jakož i osoby povinné k platbě zvláštních odměn či jiní účastníci takových smluv jsou povinni kolektivnímu správci tuto činnost umožnit.

Prostřednictvím kolektivního správce lze rovněž předejít právním sporům mezi tvůrci a uživateli autorských děl, zejména v rámci odborných posouzení a smírčích řízení.