Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Uplatňování majetkových autorských práv a výběr autorských odměn


Podle zákona (§ 95 AutZ) se kolektivní správou rozumí především kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv autorských a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti. OOA-S při výkonu kolektivní správy zastupuje všechny osoby, jimž přísluší majetkové právo autorské [popř. i jen oprávnění k výkonu majetkových práv autorských, ať už ze zákona (dědic, zaměstnavatel) nebo na základě smlouvy (výhradní licencionář)], a to k jejich společnému prospěchu.

Jak již bylo řečeno, mezi důležitá majetková práva autorská náleží oprávnění udělovat licence a vybírat licenční nebo náhradní odměny. V případě kolektivní správy dochází často k uzavírání tzv. hromadných licenčních smluv, jimiž je za příslušnou odměnu zpravidla udělována licence k užívání hromadně určených děl (např. díla určitého druhu, tedy nikoliv díla jednotlivě určená za individualizovaných smluvních podmínek). Jejich smyslem je umožnit užívání autorských děl v případech, kdy autoři sami nejsou ze zákona oprávněni k samostatnému udělování licencí, nebo kdy by takový postup byl neúčelný (ve smyslu ustanovení § 95 AutZ). Jedná se o případy, v nichž uživatelé fakticky nejsou pro množství užívaných děl schopni získat příslušné licence od jednotlivých autorů individuálně, nebo které vyžadují určité specializované znalosti a zkušenosti (rozhlas, televize, kabelový přenos, společné televizní antény, úplatná reprografie, apod.).

OOA-S tak momentálně pro autory smluvně zajišťuje náhradní odměny za výrobu nebo dovoz přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin a za poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. Dalšími zdroji příjmů jsou odměny od provozovatelů přenosu televizního vysílání (kabelové televize, společné televizní antény) a od provozovatelů televizního vysílání (provozování vysílání v prostorech přístupných veřejnosti – např. stravovací a ubytovací zařízení), od vystavovatelů děl, atd.

K uvedeným příjmům je nutno přičíst i autorské odměny za užití děl domácích autorů v zahraniční, vyplácené zahraničními kolektivními správci, s nimiž OOA-S spolupracuje na základě uzavřených smluv o reciproční spolupráci.