Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rozúčtovací řád


Komu se rozúčtovávají odměny?

Příslušný kolektivní správce přihlíží při rozdělování a vyplácení odměn či příjmů z vydaného bezdůvodného obohacení, které vybral při výkonu povinné kolektivní správy, pouze k takovým nositelům práv, s nimiž má uzavřeny zastupovací smlouvy, nebo kteří se u něj za tímto účelem přihlásili k evidenci, přičemž postupuje v souladu se svým řádně schváleným rozúčtovacím řádem.


Všeobecné zásady rozúčtovacího řádu:

::          Každý oprávněný nositel práv má nárok na podíl z výnosů připadajících na využití jeho díla, po odečtení skutečných nákladů na správu a odvodu do Rezervního fondu OOA-S, z prostředků získaných OOA-S na základě oprávnění k výkonu kolektivní správy autorských práv.

::          Nelze-li individuální podíl na výnosech z využití zjistit přiměřenými prostředky, bude tento podíl stanoven paušálním odhadem za použití obecných pravidel Rozúčtovacího řádu.

::          Nároky na odměnu oprávněných osob, jejichž práva na zhodnocení nebo jiná práva byla postoupena, řídí se tímto rozdělovacím plánem i tehdy, bylo-li v dohodě o převodu práv mezi autorem a nositelem práv dohodnuto něco jiného.

::          Valné shromáždění zastupovaných nositelů práv (VS OOA-S) - členů OOA-S schvaluje tento Rozúčtovací řád a plán rozdělení. Každý rok, na návrh výboru, přijímá Rozdělovací usnesení k jednotlivým bodům Rozúčtovacího řádu, schvaluje výši srážky a případně rozhoduje o tvorbě dalších rezerv.

::          O rozdělení příjmů, u nichž existuje pochybnost o jejich správném zařazení, rozhoduje výbor OOA-S na základě doporučení odborných komisí a poradních orgánů.

::          Rozdělení se provádí na základě ročního vyúčtování a došlých ohlášek užití děl. Výbor OOA-S může rozhodnout o zkrácení či prodloužení periodicity vyúčtování.

::          Výplata podílů, odměn nepocházejících z individuálního postoupení práv se provádí jednou ročně, a to buď převodem na účet nebo poštovní poukázkou. Je-li tato částka nižší než 100 Kč, je možné si ji, po předchozí domluvě, vyzvednout v sídle OOA-S.

 

Výklad pojmů

::          „Oprávněný nositel práv“ - osoba, jíž přísluší majetkové právo autorské dle zákona (autor, případně oprávněný dědic či jiná osoba), která se přihlásila o výnosy, jež OOA-S vybrala, a prokázala užití děl.

::          „Smlouva o zastupování majetkových práv autorských“ - je dvoustranná smlouva upravující vztah oprávněného nositele práv a OOA-S

::          „Výnosem“ z kolektivní správy práv se rozumí částky, které OOA-S obdrží z využití děl přímo, nebo nepřímo prostřednictvím třetích osob od uživatelů děl, popř. osob povinných k platbě zvláštních odměn

::          „Účelně vynaložené náklady“ - správní náklady jsou skutečné náklady související se správou daných autorských práv. Její výše je sjednána na VS OOA-S. Tato částka se odpočítává před vlastním rozdělením vybraných odměn.

::          „Výtěžek z kolektivní správy práv“ - je výnos snížený o poměrnou část účelně vynaložených nákladů

::          „Zbylý výtěžek /-ky z kolektivní správy práv“ - je výtěžek z kolektivní správy práv, zmenšený o po- měrnou část odvodu do Rezervního fondu OOA-S a po případném přeskupení podle rozdělovacích plánů.

::          „Paušální příjmy“ - souhrn výnosů z kolektivní správy práv, které OOA-S inkasuje na základě smluv.

::          „Rezervní fond“ - je fondem povinně vytvářeným OOA-S podle § 100 odst. 1 písm. l) AutZ. Především je průběžně tvořen z pozastavených podílů, které jsou určeny k jednotlivým plánům rozdělení v Rozdělovacích usneseních. Slouží k uspokojení dodatečných nároků ohlášených nositeli práv, tj. po řádném doložení užití díla.

::          „Plán rozdělení“ - obsahuje způsob rozdělení přijatých peněz na základě dvoustranných smluv o zastupování mezi nositeli autorských práv a OOA-S, je součástí těchto smluv.

::          „Rozúčtovací řád“ - vnitřní předpis kolektivního správce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., obsahující způsob rozdělování výnosů vybraných při výkonu kolektivní správy, jenž je schvalován Valným shromážděním OOA-S.

::          „Rozdělovací usnesení“ - je usnesení VS OOA-S o způsobu rozdělování zbylých výtěžků z ochrany práv v jednotlivých plánech rozdělení. Návrh jednotlivých rozdělovacích usnesení je předkládán VS OOA-S výborem.

::          „Ohlášky“ - jsou formuláře sloužící k ohlášení užití výtvarných děl. Údaje vyplňuje oprávněný nositel autorských práv, ohlášené údaje slouží jako podklad k rozdělení peněz přijatých OOA-S na základě oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv.

::          „Předmět ochrany“ – ty předměty práva autorského, popř. práv souvisejících s právem autorským, k nimž OOA-S vykonává kolektivní správu práv.

 

Aktuální rozúčtovací řád