Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

AUTORSKÉ ODMĚNY NA POKOJÍCH


OOA-S vybírá AUTORSKÉ ODMĚNY NA POKOJÍCH ZA OBDOBÍ od 1.1.2006 - 18.5.2008


V Praze, dne 1. července 2009

Věc: AUTORSKÉ ODMĚNY NA POKOJÍCH ZA OBDOBÍ od 1.1.2006 - 18.5.2008

Vážení provozovatelé,

Evropský soudní dvůr v Luxemburku vydal dne 7.12.2006 rozsudek , podle kterého je povinností provozovatelů ubytovacích zařízení hradit autorskou odměnu také za přístroje (televize, rozhlasový přijímač, kombinované přístroje) umístěné na pokojích, určených k soukromému užívání ubytovanými osobami (dále jen ,,ubytovací pokoje"). V návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora již i české soudy uznaly nároky na autorskou odměnu za televize či rozhlasové přijímače za oprávněné i za období od 1.1.2006 do 18.5.2008 . Od 1.1.2006 totiž až do 18.5.2008 platilo v autorském zákoně ustanovení § 23, podle kterého se odměny z ubytovacích pokojů odvádět nemusely. Toto zákonné ustanovení ovšem stálo v rozporu s mezinárodními smlouvami (především tzv. Bernskou úmluvou), které zaručují autorům právo na odměnu v souvislosti s umístěním TV či rozhlasových přijímačů na ubytovacích pokojů, a proto soudy rozhodly, že nárok autorů na odměnu z ubytovacích pokojů přesto přísluší. Z tohoto důvodu mají provozovatelé ubytovacích zařízení povinnost vypořádat nároky autorských profesí i za tzv. dřívější období od 1.1.2006 do 18.5.2008, kdy odměny nehradili.

Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. (OOA-S) byla již v roce 1997 pověřena rozhodnutím Ministerstva kultury ČR vykonávat autorská práva autorů děl z oboru výtvarného včetně výtvarných děl audiovizuálně užitých a k dílům architektonickým, jako jsou díla malířská, sochařská, grafická či architektonická a dále díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků, střihačů a jiných autorů výtvarných děl audiovizuálně užitých. V návaznosti na toto rozhodnutí ministerstva bylo oprávnění OOA-S dále rozšiřováno.

OOA-S zároveň získala Smlouvou ze dne 15.6.2009 oprávnění licencovat užití děl mistrů zvuku v rámci užití na ubytovacích pokojích od Ochranné asociace zvukařů - autorů, o.s. (OAZA), jež byla také rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 15.11.2006 pověřena kolektivní správou práv osob, jimž přísluší majetkové právo autorské k dílům mistrů zvuku - autorů. Oprávnění kolektivních správců lze nalézt na stránkách ministerstva kultury www.mkcr.cz/ , také na www.ooas.cz a www.oaza.eu. V příloze přikládáme pověření OAZA pro naši organizaci vykonávat tuto kolektivní správu. OOA-S se snažila dohodnout výběr odměn pro své autory přes jiné kolektivní správce, aby byli provozovatelé co nejméně obtěžováni. Bohužel dohoda byla uzavřena pouze s kolektivním správcem OAZA. Ostatní kolektivní správci (OSA a Intergram) se na obrací na provozovatele samostatně. Podotýkáme, že OOA-S se rovněž na úhradě těchto odměn dohodla s Asociací hotelů a restaurací ČR.

Protože nedošlo za období 2006 - 2008 k uzavření licenční smlouvy, je nutné uzavřít SMLOUVU O NAROVNÁNÍ. Dle této smlouvy provozovatelé ubytovacích zařízení uhradí jednorázovou platbu, kterou se vypořádá nárok autorů za celé období (individuálně lze na žádost dohodnout splátky, žádejte na tel: 224 934 406 či na stepankova@ooas.cz). Prosíme o podepsání 2 stejnopisů smlouvy a zaslání na naši adresu: OOA-S, Žitná 49, 110 00 Praha 1. Vyplňte záhlaví provozovatele a v příloze počet přístrojů (rozhlasový i televizní příjem) a případně období provozování (při nevyplnění se vychází z předpokladu, že k provozování docházelo po celé období od 1.1.2006 do 19.5.2008). Po doručení smlouvy obdržíte od OOA-S jedno vyhotovení zpět a fakturu (platba na číslo účtu: 482860133 / 0300, variabilní symbol je číslo faktury!).

PODMÍNKY SMLOUVY

ZÁKLADNÍ SAZBA ODMĚNY:

u rozhlasových přístrojů ......za výtvarnou složku...0,- Kč/měsíc/přijímač + za práva mistrů zvuku..... 2,- Kč/měsíc/přijímač

u televizních přístrojů ......za výtvarnou složku......19,17 Kč/měsíc/přijímač + za práva mistrů zvuku 16,- Kč/měsíc/přijímač

u přístrojů, jež umožňují televizní, rozhlasové vysílání .....za výtvarnou složku.....19,17 Kč/měsíc/přijímač + za práva mistrů zvuku..... 18,- Kč/měsíc/přijímač

OBDOBÍ PROVOZOVÁNÍ:

u výtvarné složky od 1.1.2006 do 18.5.2008 celkem 28,5 měsíců u práv mistrů zvuku od 20.11.2006 do 18.5.2008 celkem 18 měsíců

Výše platby se pak rovná násobku počtu přístrojů a příslušné sazby odměn x počet měsíců, takto:

Výtv. složka = ks přístrojů x sazba odměny x 28,5

Zvuk. složka = ks přístrojů x sazba odměny x 18

KRÁCENÍ OBDOBÍ: Pokud provozovatel neprovozoval ubytovací zařízení či z jiného důvodu u něj nedocházelo k užití předmětů ochrany za celé období, ale jen v části období, uhradí odměnu totožným výpočtem (u zvukové složky vždy nejdříve od 20.11.2006 !) s tím, že v příloze specifikuje odpovídající období a počet měsíců užití (každý byť započatý měsíc).

SLEVY (VYTÍŽENOST A VČASNÁ PLATBA): Provozovatel je oprávněn od celkové platby odečíst slevu za vytíženost hotelu a jiného ubytovacího zařízení dle skutečného stavu nejméně však do 30% vytíženosti. Vytíženost se vypočítá jako průměr vytíženosti ubytovacího zařízení za období let 2006, 2007 a 2008 (včetně). Při úhradě platby do 31.7.2009 poskytuje OOA-S další slevu za včasnou platbu ve výši 15%. Při nedodržení termínu platby do 31.7.2009 bude rozdíl provozovateli dofakturován.

VÝPOČET CELKOVÉ PLATBY PROVEDE OOA-S PODLE HLÁŠENÝCH ÚDAJŮ A PROVOZOVATELI ZAŠLE FAKTURU!

Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že při neuzavření smlouvy o narovnání, je kolektivní správce dle autorského zákona povinen vymáhat dlužné odměny soudně. V takovém případě zákon stanovuje, že provozovatel je povinen uhradit dvojnásobek obvyklé odměny.

V případě, že potřebujete pomoci s vyplněním formulářů, prosím kontaktujte nás na shora uvedených kontaktech.

S pozdravem

Eva Štěpánková, v.r. ředitelka OOA-S