Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OOA-S - Výkon práva na Vystavování


Vzhledem k tomu, že OOA-S obdržela v poslední době řadu dotazů ke správě práva na vystavování autorských děl, považuje za vhodné poskytnout vysvětlení.


Vzhledem k tomu, že OOA-S obdržela v poslední době řadu dotazů ke správě práva na vystavování autorských děl, považuje za vhodné poskytnout k této otázce následující vysvětlení:

Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 5. srpna 2009 č.j. S 2797/2009 OAP, které nabylo právní moci dne 13. srpna 2009, bylo OOA-S uděleno oprávnění vykonávat dobrovolnou kolektivní správu práva na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla podle ust. § 12 odst. 4 písm. e) a § 17 autorského zákona.

OOA-S proto učinila potřebné kroky k tomu, aby toto právo skutečně vykonávala, a oslovila řadu galerií a muzeí. Navrhla jim uzavření hromadné licenční smlouvy, která by je opravňovala vystavovat díla autorů, sdružených v OOA-S.

Z reakcí muzeí a galerií bylo zřejmé, že většina subjektů, které se v České republice zabývají vystavováním výtvarných děl, nemá o tuto nabídku zájem, a dává přednost uzavírání individuálních licenčních smluv s jednotlivými vystavovanými autory, resp. jejich dědici. V mnoha případech vystavovatelé nabídku OOA-S nesprávně pochopili jako snahu o uzavření smlouvy, na jejímž základě by OOA-S vybírala další poplatky vedle odměn, které již galerie a muzea autorům vyplácejí na základě individuálních smluv, případně vybírala poplatky za vystavování děl, která jsou ve vlastnictví vystavovatelů nebo jim byla vlastníkem půjčena.

Aby se toto nedorozumění vysvětlilo, proběhlo dne 25. ledna 2011 za přítomnosti zástupkyně Ministerstva kultury jednání mezi Radou galerií, Asociací muzeí a galerií a OOA-S. Zástupci OOA-S vystavovatelům vysvětlili, že svou nabídkou sledovali pouze administrativní zjednodušení agendy, spojené s vystavováním děl autorů - členů OOA-S, jejichž díla příslušný vystavovatel nevlastní a nebyla mu autorem bezplatně zapůjčena. OOA-S si je vědoma skutečnosti, že za vystavování díla v takovém případě autorovi podle ust. § 39 autorského zákona nepřísluší odměna. Je si rovněž vědoma skutečnosti, že není oprávněna uzavírat licenční smlouvy jménem autorů, kteří nejsou jejími členy.

Zástupci vystavovatelů informovali OOA-S o tom, že většinou vystavují díla z vlastních sbírek, popř. díla, která jim byla zapůjčena bezúplatně za účelem vystavení. Požádali ovšem OOA-S o seznam autorů, které zastupuje, aby posoudili, zda by pro ně bylo účelné uzavřít hromadnou licenční smlouvu pro případy, kdy je tomu jinak. Budou také s OOA-S dále jednat o možném uzavření licenčních smluv, umožňujících jim zveřejňování autorských děl prostřednictvím internetu v případech, kdy se nejedná o bezúplatné zákonné licence ve smyslu ust. § 31 - 34 autorského zákona (tj. nejde o citace, propagaci výstavy, zpravodajství o ní apod.).

O dalším průběhu a výsledcích těchto jednání budeme na našich webových stránkách veřejnost dále informovat.