Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Koho zastupujeme

Povinná kolektivní správa – zastoupení všech

V případě práv povinně kolektivně spravovaných (§ 96 AutZ) zastupuje OOA-S jakožto kolektivní správce, který uděluje souhlas k užití předmětů ochrany (kabelovým přenosem), všechny autory děl výtvarných, fotografických a architektonických.
V oboru povinné kolektivní správy OOA-S však podle zákona nejen poskytuje souhlas k užití, ale vykonává kolektivní správu práv i jiných než práva na užití. OOA-S rovněž stanovuje výši a způsob, popř. pouze způsob placení odměn plynoucích výkonu práv povinně kolektivně spravovaných [§ 96 odst. 1 písm. b) AutZ - právo na přiměřenou odměnu za pronájem díla zaznamenaného na zvukově obrazový záznam, § 96 odst. 1 písm. a) al. 3. a 4. AutZ – náhradní odměny]. (viz čl. IV)
V případě práv užít předměty ochrany vysíláním a provozováním vysílání zákon u hromadných smluv uzavřených kolektivním správcem konstruuje tzv. hromadné účinky (za zákonem splněných podmínek). Uživatelé předmětů ochrany mají tak jistotu, že uzavřením hromadné smlouvy s OOA-S získávají souhlas k užití všech předmětů ochrany ke všem dílům v rámci daného druhu děl, a to jak OOA-S zastupovaných nositelů práv, tak i smluvně nezastupovaných, ledaže jde o právo na vysílání, u nějž tyto účinky nositel práv vyloučil pro konkrétní případ či pro všechny, či v případě téhož práva u děl audiovizuálně užitých.


Nepovinná kolektivní správa – pouze smluvní zastoupení zájemců

V oboru tzv. dobrovolné kolektivní správy se souhlas k užití poskytuje pouze k předmětům ochrany těch tvůrců, u nichž i tato práva OOA-S kolektivně spravuje, a to jak hromadnou smlouvou, tak i individuální smlouvou o poskytnutí oprávnění užít předmět(y) ochrany.
Seznam smluvně zastupovaných nositelů práv vede kancelář OOA-S. Podle ust. § 100 odst. 1 písm. g) AutZ je kolektivní správce povinen sdělit tomu, kdo o to písemně požádá, zda zastupuje nositele práv k určitému předmětu ochrany pro výkon určitého práva, a vydat o tom na žádost a náklady žadatele písemné potvrzení. Kancelář OOA-S zároveň vede rejstřík předmětů ochrany, k nimž kolektivně spravuje práva, pokud jsou kolektivnímu správci tyto předměty ochrany známy (byly-li nositeli práv zaregistrovány či byly zjištěny z evidenční či kontrolní činnosti kolektivního správce).