Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Smlouvy s uživateli

V jakých oblastech kolektivní správy s Vámi můžeme uzavřít smlouvu?

OOA-S v současné době dle pověření Ministerstva kultury (oprávnění ze dne 5.8.2009, č.j. 2797/2009 v právní moci od 13.8.2009) vykonává kolektivní správu děl oboru výtvarného a oboru architektonického, a to v těchto oblastech :

  •     právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukově obrazového záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu podle § 96 odst. 1 písm. a) bod 3,,
  •     právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě grafického vyjádření jejím přenesením pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na jiný hmotný podklad, a to i prostřednictvím třetí osoby podle § 96 odst. 1 písm. a) bod 4,
  •     právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukově obrazový záznam podle § 96 odst. 1 písm. b),
  •     právo na užití kabelovým přenosem děl podle § 96 odst. 1 písm. c)
  •     právo k televiznímu vysílání děl podle § 101 odst. 9 písm. c),
  •     právo k provozování televizního vysílání děl podle § 101 odst. 9 písm. d),
  •     právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla.


Jsme vázáni pravidly hospodářské soutěže

Kolektivní správce je povinen dodržovat zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Nesmí uživatelům předmětů ochrany ukládat omezení, která přesahují rámec ochrany stanovené autorským zákonem. Zejména nesmí uzavírat takové dohody, které jsou způsobilé narušit hospodářskou soutěž.


Schválené vzorové formuláře

V této sekci budete moci v brzké době nalézt vzorové smluvní formuláře schválené Výborem OOA-S.
V rámci pravidel schválených Výborem OOA-S je možno v individuálních případech sjednat k uvedeným smluvním podmínkám zvláštní ujednání, která neodporují oprávněným zájmům autorů a pravidlům hospodářské soutěže.
 

Soubory ke stažení