Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Veřejné produkce - jednotné platební místo


S účinností od 1.1.2018 bude OOA-S při licencování autorskoprávně chráněných děl v oblasti provozování televizního vysílání a provozování ze záznamu (§23 a §20 Autorského zákona) zastoupena i nadále partnerským kolektivním správcem INTERGRAM, ale INTERGRAM výběrem odměn pověřil dále kolektivního správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

K užití autorskoprávně chráněných děl způsobem popsaným v § 23 a §20 autorského zákona dochází zejména při provozu gastronomických, ubytovacích zařízení, prodejen, provozoven poskytujícími služby apod.  v souvislosti s umístěním televizních přijímačů či přehrávačů ve společných prostorech nebo v hotelových pokojích. Aby bylo zpřístupnění filmové, televizní a obdobné tvorby prostřednictvím těchto přijímačů legální, je třeba obstarat smluvní licenční oprávnění od několika autorských svazů sdružujících nositele autorských práv na profesním a oborovém principu.
V zájmu snížení administrativní zátěže podnikatelů v oblasti pohostinství, služeb, obchodu, ubytovacích služeb a dalších se autorské svazy na smluvní bázi pověřují vzájemným zastupováním. V současnosti tak při sjednávání licenčních smluv působí výhradně kolektivní správce OSA (na základě pověření zastupuje i kolektivního správce DILIA, Intergram, OOA-S i OAZA). Od 1.1.2018 tedy uživatelům postačuje komplexní smluvní ujednání s jedním kolektivním správcem OSA. Pro sjednání licenčních smluv tedy kontaktujte výhradně kolektivního správce osa (www.osa.cz).