Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Tvůrci a umělci na celém světě se dožadují svých práv při šíření umělé inteligence

Tvůrci a umělci na celém světě se dožadují svých práv při šíření umělé inteligence

Otevřený dopis tvůrcům politik o umělé inteligenci

Podepsáno 20. června 2023 na Valném shromáždění CISAC níže uvedenými organizacemi


S rozšiřováním umělé inteligence (AI) je třeba respektovat umělce, tvůrce a výkonné umělce, chránit lidskou kreativitu, zásady autorských práv zůstávají pevné a rozvíjejí se a uplatňují spravedlivé postupy udělování licencí. Zároveň by měla být přijata globální řešení, která zajistí, aby společnosti AI odměňovaly autory, umělce a lidské tvůrce, jejichž díla jsou využívána. Pokrok AI byl rychlý a bezprecedentní. Vlády na celém světě uznávají rozsah a potenciální dopady používání umělé inteligence na náš každodenní život a jako takové upřednostňují opatření k ochraně zájmů široké veřejnosti a zároveň se snaží zachovat inovace a technologický pokrok.

Kulturní sektor a mezinárodní kreativní komunita budou patřit k těm, které budou nejvíce ovlivněny nespoutaným vývojem a otevřeným používáním generativních modelů umělé inteligence. Tvůrci politik po celém světě slyšeli od tvůrců a výkonných umělců, že jsou jejich díla a výkony využívány k výcviku umělé inteligence bez jejich povolení, odměny nebo dokonce uznání, často pod rouškou „výzkumu“. Kromě toho existuje obecný, společenský pocit neklidu kolem děl vytvořených umělou inteligencí a klam, že díla umělé inteligence jsou vydávána za díla lidské kreativity.

Kulturní sektor a mezinárodní kreativní komunita uznávají, že existuje řada užitečných a důležitých účelů, na které se v současnosti AI obecněji používá. V případě generativní umělé inteligence však existuje jasná a naléhavá potřeba, aby tvůrci politik na celém světě přijali opatření, přizpůsobili a zlepšili současné regulační režimy. Je nezbytně nutné, aby kulturní sektor a mezinárodní kreativní komunita byli u stolu v těchto politických diskusích, aby bylo zajištěno, že jejich zájmy budou začleněny, a aby byly systémy umělé inteligence transparentní, etické, spravedlivé a zákonné.

Níže podepsané organizace a subjekty, které zastupují více než 6 milionů umělců, tvůrců, umělců a vydavatelů po celém světě, vyzývají vlády a osoby s rozhodovací pravomocí, aby se zavázaly k rozvoji a přijímání politik a legislativy, které jsou v souladu s následujícími sedmi principy:

1. Práva tvůrců a výkonných umělců musí být dodržována a chráněna, když jsou využívána systémy umělé inteligence Systémy umělé inteligence analyzují, sbírají a využívají obrovské množství dat, obvykle bez povolení. Tyto datové soubory se skládají z hudebních, literárních, vizuálních a audiovizuálních děl a představení chráněných autorským právem. Tato díla a soubory dat chráněných autorským právem mají hodnotu a tvůrci a výkonní umělci by měli mít možnost povolit nebo zakázat využívání svých děl a výkonů a být za takové použití kompenzováni.

2. Licencování by mělo být povoleno a podporováno Licenční řešení by měla být dostupná pro veškeré potenciální využití autorských děl, výkonů a dat systémy umělé inteligence. To by podpořilo otevřenou výměnu mezi inovátory, kteří požadují údaje, a tvůrci a výkonnými umělci, kteří chtějí pochopit, jak a do jaké míry budou jejich díla použita.

3. Je třeba se vyvarovat výjimek pro dolování textů a dat, které neposkytují účinnou výjimku ze strany držitelů práv.
Je třeba se vyhnout zavádění výjimek, včetně výjimek pro dolování textů a dat (TDM), které systémům umělé inteligence umožňují využívat díla a výkony chráněné autorským právem bez povolení nebo odměny. Některé stávající výjimky by měly být vyjasněny, aby byla zajištěna právní jistota pro tvůrce podkladových údajů a výkonné umělce, jakož i pro systémy umělé inteligence, které chtějí mít z těchto údajů prospěch.

4. Uznání Tvůrci a výkonní umělci musí mít nárok na uznání, pokud jejich díla a výkony byly využity systémy umělé inteligence.

5. Pro zajištění spravedlivějších postupů umělé inteligence by měla platit povinnost transparentnosti
Měly by platit zákonné povinnosti týkající se sdělování informací. Ty by měly zahrnovat (i) zveřejňování informací o používání tvůrčích děl a výkonů systémy umělé inteligence způsobem dostatečným pro umožnění sledovatelnosti a udělování licencí; (ii) identifikaci děl a výkonů vytvořených systémy umělé inteligence jako takovými. To zajistí spravedlivý přístup k tvůrcům, účinkujícím a spotřebitelům kreativního obsahu.

6. Právní odpovědnost za provozovatele AI Pro společnosti AI by měly existovat zákonné požadavky na vedení příslušných záznamů. Provozovatelé umělé inteligence by také měli mít účinnou odpovědnost za činnosti a výstupy, které porušují práva tvůrců, výkonných umělců a držitelů práv.

7. Umělá inteligence je pouze nástrojem ve službách lidské tvořivosti a mezinárodní právní ujednání by to mělo posílit
Modely umělé inteligence by měly být považovány pouze za nástroj sloužící lidské kreativitě. I když existuje spektrum možných úrovní interakcí mezi lidmi a umělou inteligencí, které je třeba vzít v úvahu při definování ochrany děl a výkonů, tvůrci politik by měli jasně říci, že plně autonomní díla vytvořená umělou inteligencí nemohou využívat stejnou úroveň ochrany jako díla vytvořená lidmi. Toto téma by mělo být naléhavou prioritou a měly by být rychle zahájeny globální diskuse.