Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované Janu Skácelovi


Statutární město Brno oznámilo zahájení výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi.


Na úřední desce Statutárního města Brna byly 2. října 2014 vyvěšeny soutěžní podmínky na opakovanou výtvarnou soutěž v projektu „Sochy pro Brno“, tentokrát s přiměřeně dlouhou lhůtou do 30. března 2015.

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci figurálního sochařského díla jako pocty Janu Skácelovi, významnému básníku, spisovateli a překladateli, spjatému s Brnem. Umělecké dílo by se mělo stát trvalou plnohodnotnou součástí parkové zóny, mělo by odolat času v dlouhodobém výhledu materiálově i myšlenkově, a mělo by přispět k ozvláštnění a kultivaci daného prostoru.

Socha bude situována v parkové zóně národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk, v ploše terénního bastionu třetího obranného pásma na jižní straně svahu pod Špilberkem, na pozemku p. č. 625, k. ú. Město Brno.

Požadováno je dílo figurální a nebude provedeno z bronzu. Velikost je omezena prostorovou regulací a finanční rozvahou autora. Dílo musí být pevně instalováno na základovou konstrukci (řešení osazení díla bude součástí návrhu).

Předpokládaná hodnota díla (bez nákladů na soutěž) činí 2,5 mil. Kč bez DPH. Konečné rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu přísluší zadavateli – statutárnímu městu Brnu. Podkladem pro konečný výběr je rozhodnutí poroty pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů. V souladu s ust. § 106 odst. 9 zákona je zadavatel soutěže vázán hodnocením poroty uvedeným v protokolu o hodnocení návrhů.

Účast v soutěži je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené soutěžními podmínkami, fyzickým i právnickým osobám a skupinám těchto osob, nejde-li o osoby vyloučené ze soutěže. Finanční odměny spojené se soutěží jsou stanoveny takto: 100 tis. Kč za 1. místo, 60 tis. Kč za druhé místo, 30 tis. Kč za 3. místo.

Sekretářem soutěže je Mgr. Jaroslav Hamža, Odbor kultury Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, tel. 542 172 073, fax. 542 172 076, hamza.jaroslav@brno.cz; tam je možné vyžádat soutěžní podklady a dodatečné informace k soutěžním podmínkám.

Plná verze soutěžních podmínek je ve formátu PDF ke stažení na http://uredni-deska.brno.cz/urednideska/data/MMB2014000005030-ob.pdf

Informaci předejte, prosím, i svým kolegům, jimž nejsou dosud naše občasné zprávy zasílány; mohou se k jejich bezplatnému odběru také přihlásit sami.