Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vyplácení odměn


Rozúčtování a vyplácení odměn je prováděno podle závazných pravidel stanovených v Rozúčtovacím řádu OOA-S, který je každoročně schvalován na řádném Valném shromáždění OOA-S, na němž mohou hlasovat všichni zastupovaní autoři (členové občanského sdružení).

OOA-S je v případech kolektivní správy povinna rozúčtovat a vyplatit odměny vždy do konce června každého roku, v případech smluvního zastupování nad rámec povinné kolektivní správy v termínech sjednaných ve smlouvě (zpravidla do 30 dní).

Neadresné odměny (náhradní odměny v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, u nelze z podstaty věci zjistit, čí dílo bylo užito) jsou za každé ohlášené dílo přiznávány dle bodového systému (honorování v závislosti na druhu, povaze a rozsahu díla) podle rozúčtovacího systému, adresné odměny jsou vypláceny v plné výši, v jaké byly vybrány, po stržení režijní srážky.